25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
Έχετε Λάβει Διαταγή Πληρωμής για Ληξιπρόθεσμα Δάνεια; Πώς να παγώσετε τα δάνειά σας!

 

 

Πρόσφατα η Δικηγορική Εταιρία NEWLAW πέτυχε μια αξιοσημείωτη νίκη στον χώρο του τραπεζικού δικαίου. Οι νομικοί παραστάτες της Δικηγορικής Εταιρίας NEWLAW κατάφεραν και πέτυχαν την έκδοση προσωρινής διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με περιεχόμενο την αναστολή εκτέλεσης διαταγής πληρωμής και επιταγής προς εκτέλεση ενός ιδιαιτέρα μεγάλου ποσού ύψους 150.000 ευρώ. Είναι σύνηθες τα πιστωτικά ιδρύματα να μεταβιβάζουν ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις από δάνεια σε Εταιρίες Αποκτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Funds), τις απαιτήσεις των οποίων διαχειρίζονται Εταιρίες Διαχείρισης από Δάνεια και Πιστώσεις. Κατόπιν της μεταβίβασης των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από δάνεια (στεγαστικά, επενδυτικά, καταναλωτικά κλπ.) οι Εταιρίες Διαχείρισης από Δάνεια και Πιστώσεις είναι αυτές που νομιμοποιούνται (κατόπιν σύναψης συμβάσεων διαχείρισης των απαιτήσεων με τα Funds) να κινηθούν δικαστικώς κατά των οφειλετών – δανειοληπτών με σκοπό την είσπραξη των απαιτήσεων που έχουν μεταβιβασθεί. Για να προβούν στην είσπραξη των συγκεκριμένων απαιτήσεων προϋποτίθεται η έκδοση και επίδοση διαταγής πληρωμής με επιταγή προς εκτέλεση ως εναρκτήρια φάση της επισπευδόμενης αναγκαστικής εκτέλεσης.

Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι παρά την δημοσίευση της υπ’ αρ. ΟλΑΠ 1/2023 οι λόγοι που μπορούν να προβληθούν με το δικόγραφο της ανακοπής αναφορικά με την νομιμοποίηση των Εταιριών Διαχείρισης συνεχίζουν να ενυπάρχουν και να προσαρμόζονται adhoc στην φύση της κάθε υπόθεσης. Όπως έγινε και στην συγκεκριμένη περίπτωση όπου οι νομικοί της NEWLAW κατάφεραν και πέτυχαν την αναστολή της εκτελεστότητας της διαταγής πληρωμής και επιταγής προς εκτέλεση με βασικό λόγο, αναγόμενο στην μη νομιμοποίηση των Εταιριών Διαχείρισης από Δάνεια και Πιστώσεις για την δικαστική είσπραξη απαίτησης ύψους 150.000 που αφορά η επιδοθείσα διαταγή πληρωμής.

Επιπροσθέτως πρέπει να σημειωθεί πως κάθε υπόθεση είναι ξεχωριστή με τα δικά της χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες ενώ τον τελευταίο καιρό συναντήθηκε το φαινόμενο να εκδίδεται και να επιδίδεται διαταγή πληρωμής σε δανειολήπτη κατά το χρονικό στάδιο εκκρεμούσης της εφέσεώς του κατά πρωτοβάθμιας απόφασης για την υπαγωγή του στο προστατευτικό πεδίο του Ν. 3869/2010. Νομική λύση, κατόπιν της προηγηθείσας στάθμισης μεταξύ εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς ή άσκησης της ανακοπής, αποτελεί η άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής και επιταγής προς εκτέλεση κατά παραδεκτή σώρευση με παράλληλο κατά περίπτωση αίτημα αναστολής της εκτελεστότητας της διαταγής πληρωμής και επιταγής προς εκτέλεση εφόσον προηγηθεί ο νομικός έλεγχος της επείγουσας περίπτωσης ή του επικείμενου κινδύνου. Τέλος είναι πολύ σημαντικό να κινηθείτε ταχύτατα προτού συνεχιστεί η εκτελεστική διαδικασία και ακολουθήσουν κατασχέσεις σε περιουσιακά αντικείμενα και μελλοντικοί επ’ αυτών πλειστηριασμοί. Μια επιτυχία η οποία σημειώνεται νωρίς σε επίπεδο αναγκαστικής εκτέλεσης είναι δυνατό να αποτελέσει τον νομιμοποιητικό λίθο για την επίτευξη ενός ωφέλιμου εξωδικαστικού μηχανισμού μεταξύ του οφειλέτη – δανειολήπτη και του Fund δια μέσω των Εταιριών Διαχείρισης από Δάνεια και Πιστώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες εφόσον σας έχει επιδοθεί διαταγή πληρωμής με επιταγή προς εκτέλεση από Εταιρίες Διαχείρισης από Δάνεια και Πιστώσεις επικοινωνήστε μαζί μας ενόψει και των ασφυκτικών προθεσμιών που προβλέπονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ) αφού με την παρέλευση των νομίμων προθεσμιών η διαταγή πληρωμής αποκτά δύναμη δεδικασμένου και τα περιθώρια αμφισβητήσεως του κύρους της είναι στενά έως ανύπαρκτα. Για τον προγραμματισμό ραντεβού για την επίλυση της υπόθεσής σας, μπορείτε να καλείτε τη NEWLAW όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 8:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ. στα τηλέφωνα 2310 551 501 και 2310 261 501.

#Newlaw #Greeklawyer #Greeklaw #δικηγόρος #διαταγήπληρωμής #δάνεια #πάγωμαδανείων #αναστολήεκτέλεσης

 

Έχετε Λάβει Διαταγή Πληρωμής για Ληξιπρόθεσμα Δάνεια; Πώς να παγώσετε τα δάνειά σας!

 

 

Πρόσφατα η Δικηγορική Εταιρία NEWLAW πέτυχε μια αξιοσημείωτη νίκη στον χώρο του τραπεζικού δικαίου. Οι νομικοί παραστάτες της Δικηγορικής Εταιρίας NEWLAW κατάφεραν και πέτυχαν την έκδοση προσωρινής διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με περιεχόμενο την αναστολή εκτέλεσης διαταγής πληρωμής και επιταγής προς εκτέλεση ενός ιδιαιτέρα μεγάλου ποσού ύψους 150.000 ευρώ. Είναι σύνηθες τα πιστωτικά ιδρύματα να μεταβιβάζουν ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις από δάνεια σε Εταιρίες Αποκτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Funds), τις απαιτήσεις των οποίων διαχειρίζονται Εταιρίες Διαχείρισης από Δάνεια και Πιστώσεις. Κατόπιν της μεταβίβασης των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από δάνεια (στεγαστικά, επενδυτικά, καταναλωτικά κλπ.) οι Εταιρίες Διαχείρισης από Δάνεια και Πιστώσεις είναι αυτές που νομιμοποιούνται (κατόπιν σύναψης συμβάσεων διαχείρισης των απαιτήσεων με τα Funds) να κινηθούν δικαστικώς κατά των οφειλετών – δανειοληπτών με σκοπό την είσπραξη των απαιτήσεων που έχουν μεταβιβασθεί. Για να προβούν στην είσπραξη των συγκεκριμένων απαιτήσεων προϋποτίθεται η έκδοση και επίδοση διαταγής πληρωμής με επιταγή προς εκτέλεση ως εναρκτήρια φάση της επισπευδόμενης αναγκαστικής εκτέλεσης.

Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι παρά την δημοσίευση της υπ’ αρ. ΟλΑΠ 1/2023 οι λόγοι που μπορούν να προβληθούν με το δικόγραφο της ανακοπής αναφορικά με την νομιμοποίηση των Εταιριών Διαχείρισης συνεχίζουν να ενυπάρχουν και να προσαρμόζονται adhoc στην φύση της κάθε υπόθεσης. Όπως έγινε και στην συγκεκριμένη περίπτωση όπου οι νομικοί της NEWLAW κατάφεραν και πέτυχαν την αναστολή της εκτελεστότητας της διαταγής πληρωμής και επιταγής προς εκτέλεση με βασικό λόγο, αναγόμενο στην μη νομιμοποίηση των Εταιριών Διαχείρισης από Δάνεια και Πιστώσεις για την δικαστική είσπραξη απαίτησης ύψους 150.000 που αφορά η επιδοθείσα διαταγή πληρωμής.

Επιπροσθέτως πρέπει να σημειωθεί πως κάθε υπόθεση είναι ξεχωριστή με τα δικά της χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες ενώ τον τελευταίο καιρό συναντήθηκε το φαινόμενο να εκδίδεται και να επιδίδεται διαταγή πληρωμής σε δανειολήπτη κατά το χρονικό στάδιο εκκρεμούσης της εφέσεώς του κατά πρωτοβάθμιας απόφασης για την υπαγωγή του στο προστατευτικό πεδίο του Ν. 3869/2010. Νομική λύση, κατόπιν της προηγηθείσας στάθμισης μεταξύ εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς ή άσκησης της ανακοπής, αποτελεί η άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής και επιταγής προς εκτέλεση κατά παραδεκτή σώρευση με παράλληλο κατά περίπτωση αίτημα αναστολής της εκτελεστότητας της διαταγής πληρωμής και επιταγής προς εκτέλεση εφόσον προηγηθεί ο νομικός έλεγχος της επείγουσας περίπτωσης ή του επικείμενου κινδύνου. Τέλος είναι πολύ σημαντικό να κινηθείτε ταχύτατα προτού συνεχιστεί η εκτελεστική διαδικασία και ακολουθήσουν κατασχέσεις σε περιουσιακά αντικείμενα και μελλοντικοί επ’ αυτών πλειστηριασμοί. Μια επιτυχία η οποία σημειώνεται νωρίς σε επίπεδο αναγκαστικής εκτέλεσης είναι δυνατό να αποτελέσει τον νομιμοποιητικό λίθο για την επίτευξη ενός ωφέλιμου εξωδικαστικού μηχανισμού μεταξύ του οφειλέτη – δανειολήπτη και του Fund δια μέσω των Εταιριών Διαχείρισης από Δάνεια και Πιστώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες εφόσον σας έχει επιδοθεί διαταγή πληρωμής με επιταγή προς εκτέλεση από Εταιρίες Διαχείρισης από Δάνεια και Πιστώσεις επικοινωνήστε μαζί μας ενόψει και των ασφυκτικών προθεσμιών που προβλέπονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ) αφού με την παρέλευση των νομίμων προθεσμιών η διαταγή πληρωμής αποκτά δύναμη δεδικασμένου και τα περιθώρια αμφισβητήσεως του κύρους της είναι στενά έως ανύπαρκτα. Για τον προγραμματισμό ραντεβού για την επίλυση της υπόθεσής σας, μπορείτε να καλείτε τη NEWLAW όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 8:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ. στα τηλέφωνα 2310 551 501 και 2310 261 501.

#Newlaw #Greeklawyer #Greeklaw #δικηγόρος #διαταγήπληρωμής #δάνεια #πάγωμαδανείων #αναστολήεκτέλεσης

 

Τα πιο διαβασμενα