03 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Έχετε υπαχθεί στο Νόμο Κατσέλη και έχετε πληρώσει όλες τις δόσεις της ρύθμισης οφειλών σας; Τι πρέπει να κάνετε για να απαλλαγείτε οριστικά!

 

 

Με τον Ν. 3869/2010 πλείονες Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες εντάχθηκαν στο προστατευτικό του πλαίσιο. Η εισοδηματική στενότητα, τα υψηλά επιτόκια ιδίως της καταναλωτικής πίστης αλλά και οι επιθετικές πρακτικές προώθησης των πιστώσεων ήταν μερικοί από τους παράγοντες που οδήγησαν χιλιάδες πολίτες στην υπερχρέωση[1]. Ατυχείς υπολογισμοί και προβλέψεις σε συνάρτηση με την απουσία θεσμού συμβουλευτικής υποστήριξης σε νοικοκυριά που αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα οδήγησαν ταχύτατα σ’ αυτό που ονομάζουμε «υπερχρεωμένα νοικοκυριά». Την κατάσταση αυτή αντιμετώπισε ο νομοθέτης με την θέσπιση του Ν. 3869/2010 (άλλως Νόμος Κατσέλη) με συνταγματικό έρεισμα το άρ. 2 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του Συντάγματος αφού το Κράτος είναι αυτό που πρωτίστως πρέπει να σέβεται την αξιοπρέπεια κάθε ατόμου αλλά και να προβαίνει στην λήψη θετικών μέτρων που ενισχύουν και οδηγούν στην εκ νέου ένταξη του ατόμου στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας.

 

Γι’ αυτό πλήθος Ελλήνων πολιτών ήδη από τον Δεκέμβριο του 2010 (άρ. 19 παρ. 2 και άρ. 4 παρ. 1 Ν. 3869/2010) κατέθεσαν αίτηση ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου Ειρηνοδικείου με σκοπό την ένταξη τους στο προστατευτικό πλαίσιο του νόμου. Βασικές αρνητικές προϋποθέσεις για την ένταξή τους στο ευνοϊκό καθεστώς του Ν. 3869/2010 σύμφωνα με το άρ. 1 ήταν η μη συνδρομή στο πρόσωπο τους της ιδιότητας του εμπόρου και η μη δόλια περιέλευσή τους σε γενική και μόνιμη αδυναμία ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων. Με την ένταξη του αιτούντος στο προστατευτικό πεδίο του Ν. 3869/2010 ρυθμίζονταν οι ληξιπρόθεσμες χρηματικές του οφειλές με δικαστική απόφαση, όπου η ρύθμιση αυτή στόχευε στην διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ του ευάλωτου οφειλέτη-δανειολήπτη αλλά και των πιστωτών.

 

Σκοπός και ελπίδα όλων των οφειλετών-δανειοληπτών ήταν και είναι η τελική τους απαλλαγή από το σύνολο των ληξιπρόθεσμων-πλέον ρυθμισμένων χρηματικών τους οφειλών. Ωστόσο η απαλλαγή αυτή δεν ήταν δυνατό να επέλθει αυτόματα με την ένταξή τους στο προστατευτικό πεδίο του Ν. 3869/2010. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο το σχετικό αίτημα που σωρεύονταν συχνά με το δικόγραφο της αίτησης του άρ. 4 παρ. 1 Ν. 3869/2010 απορριπτόταν ως προώρως ασκηθέν (ήτοι ως νόμω αβάσιμο).

 

Για την απαλλαγή του οφειλέτη ο οποίος ο κατάφερε να εισαχθεί στο προστατευτικό πεδίο του Ν. 3869/2010 προϋποτίθεται η τακτική πληρωμή των μηνιαίων δόσεων προς τους πιστωτές του όπως αυτές ορίσθηκαν με την δικαστική απόφαση. Αυτός ο οποίος εξόφλησε τους πιστωτές του με τον τρόπο που ορίζει η δικαστική απόφαση (π.χ. κατέβαλε σύμφωνα με την δικαστική απόφαση 240 μηνιαίες δόσεις ύψους 25 ευρώ προς το πιστωτικό ίδρυμα) νομιμοποιείται να καταθέσει αίτηση απαλλαγής του άρ. 11 παρ. 1 Ν. 3869/2010 ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου Ειρηνοδικείου, κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρ. 739 επ. ΚΠολΔ), το οποίο θα βεβαιώνει και θα πιστοποιεί την απαλλαγή του οφειλέτη από το σύνολο των ληξιπρόθεσμων χρηματικών του οφειλών.

 

Πρόκειται για ένα εξόχως σημαντικό Δικαστήριο καθώς είναι αυτό το οποίο τελικώς «αφαιρεί» από τον ευάλωτο δανειολήπτη-οφειλέτη την «ταμπέλα» του οφειλέτη. Είναι το Δικαστήριο το οποίο εκδίδει και δημοσιεύει δικαστική απόφαση η οποία συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά «εξοφλητικής απόδειξης» η οποία είναι δυνατό να αντιταχθεί έναντι όλων των πιστωτών για τις ληξιπρόθεσμες-χρηματικές οφειλές οι οποίες ρυθμίσθηκαν με την αρχική απόφαση η οποία έκρινε την ένταξη του τότε ευάλωτου δανειολήπτη-οφειλέτη στο προστατευτικό πεδίο του Ν. 3869/2010.

 

Επιπροσθέτως επειδή είναι πολύ πιθανό οι απαιτήσεις των οφειλετών να έχουν μεταβιβασθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα (π.χ. ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες) σε Εταιρίες Απόκτησης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Funds) και η διαχείριση τους να έχει ανατεθεί σε Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, η συγκεκριμένη αίτηση απαλλαγής του άρ. 11 παρ. 1 Ν. 3869/2010 κρίνεται αναγκαία ως επιβεβλημένη αφού μεταβάλλεται το πρόσωπο του δικαιούχου της απαίτησης. Με την ευνοϊκή όμως απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Ειρηνοδικείου που επιλαμβάνεται της αιτήσεως απαλλαγής του άρ. 11 παρ. 1 Ν. 3869/2010 ο οφειλέτης σταματά πλέον να αποκαλείται οφειλέτης και οποιαδήποτε εξώδικη ή δικαστική όχληση που θα δεχθεί από κάποιο Fund αντικρούεται προσκομίζοντας την απόφαση του Ειρηνοδικείου που πιστοποιεί την απαλλαγή του από το σύνολο των χρηματικών του υποχρεώσεων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες εφόσον είχατε υπαχθεί στο προστατευτικό πεδίο του Ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη) και φθάνετε στο τέλος πληρωμής των μηναίων δόσεων ή έχετε εξοφλήσει το πλήθος των μηνιαίων δόσεων προς τα πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με την δικαστική απόφαση τότε είναι απολύτως επιβεβλημένο για τους ως άνω λόγους να προβείτε άμεσα σε αίτηση απαλλαγής του Ν. 3869/2010. Για τον προγραμματισμό ραντεβού για την επίλυση της υπόθεσής σας, μπορείτε να καλείτε την εξιδεικευμένη προς το συγκεκριμένο θέμα, δικηγορική εταιρία NEWLAW όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 8:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ. στα τηλέφωνα 2310 551 501 και 2310 261 501

[1]Βλ. Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 3869/2010.

 

#Newlaw #Greeklawyer #Greeklaw #Δικηγόρος #ΥπερχρεωμέναΝοικοκυριά #ΝόμοςΚατσέλη #Δάνεια #ΑποπληρωμήΔόσεων #ΑίτησηΑπαλλαγής #Δανειστές #Funds 

 

Έχετε υπαχθεί στο Νόμο Κατσέλη και έχετε πληρώσει όλες τις δόσεις της ρύθμισης οφειλών σας; Τι πρέπει να κάνετε για να απαλλαγείτε οριστικά!

 

 

Με τον Ν. 3869/2010 πλείονες Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες εντάχθηκαν στο προστατευτικό του πλαίσιο. Η εισοδηματική στενότητα, τα υψηλά επιτόκια ιδίως της καταναλωτικής πίστης αλλά και οι επιθετικές πρακτικές προώθησης των πιστώσεων ήταν μερικοί από τους παράγοντες που οδήγησαν χιλιάδες πολίτες στην υπερχρέωση[1]. Ατυχείς υπολογισμοί και προβλέψεις σε συνάρτηση με την απουσία θεσμού συμβουλευτικής υποστήριξης σε νοικοκυριά που αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα οδήγησαν ταχύτατα σ’ αυτό που ονομάζουμε «υπερχρεωμένα νοικοκυριά». Την κατάσταση αυτή αντιμετώπισε ο νομοθέτης με την θέσπιση του Ν. 3869/2010 (άλλως Νόμος Κατσέλη) με συνταγματικό έρεισμα το άρ. 2 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του Συντάγματος αφού το Κράτος είναι αυτό που πρωτίστως πρέπει να σέβεται την αξιοπρέπεια κάθε ατόμου αλλά και να προβαίνει στην λήψη θετικών μέτρων που ενισχύουν και οδηγούν στην εκ νέου ένταξη του ατόμου στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας.

 

Γι’ αυτό πλήθος Ελλήνων πολιτών ήδη από τον Δεκέμβριο του 2010 (άρ. 19 παρ. 2 και άρ. 4 παρ. 1 Ν. 3869/2010) κατέθεσαν αίτηση ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου Ειρηνοδικείου με σκοπό την ένταξη τους στο προστατευτικό πλαίσιο του νόμου. Βασικές αρνητικές προϋποθέσεις για την ένταξή τους στο ευνοϊκό καθεστώς του Ν. 3869/2010 σύμφωνα με το άρ. 1 ήταν η μη συνδρομή στο πρόσωπο τους της ιδιότητας του εμπόρου και η μη δόλια περιέλευσή τους σε γενική και μόνιμη αδυναμία ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων. Με την ένταξη του αιτούντος στο προστατευτικό πεδίο του Ν. 3869/2010 ρυθμίζονταν οι ληξιπρόθεσμες χρηματικές του οφειλές με δικαστική απόφαση, όπου η ρύθμιση αυτή στόχευε στην διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ του ευάλωτου οφειλέτη-δανειολήπτη αλλά και των πιστωτών.

 

Σκοπός και ελπίδα όλων των οφειλετών-δανειοληπτών ήταν και είναι η τελική τους απαλλαγή από το σύνολο των ληξιπρόθεσμων-πλέον ρυθμισμένων χρηματικών τους οφειλών. Ωστόσο η απαλλαγή αυτή δεν ήταν δυνατό να επέλθει αυτόματα με την ένταξή τους στο προστατευτικό πεδίο του Ν. 3869/2010. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο το σχετικό αίτημα που σωρεύονταν συχνά με το δικόγραφο της αίτησης του άρ. 4 παρ. 1 Ν. 3869/2010 απορριπτόταν ως προώρως ασκηθέν (ήτοι ως νόμω αβάσιμο).

 

Για την απαλλαγή του οφειλέτη ο οποίος ο κατάφερε να εισαχθεί στο προστατευτικό πεδίο του Ν. 3869/2010 προϋποτίθεται η τακτική πληρωμή των μηνιαίων δόσεων προς τους πιστωτές του όπως αυτές ορίσθηκαν με την δικαστική απόφαση. Αυτός ο οποίος εξόφλησε τους πιστωτές του με τον τρόπο που ορίζει η δικαστική απόφαση (π.χ. κατέβαλε σύμφωνα με την δικαστική απόφαση 240 μηνιαίες δόσεις ύψους 25 ευρώ προς το πιστωτικό ίδρυμα) νομιμοποιείται να καταθέσει αίτηση απαλλαγής του άρ. 11 παρ. 1 Ν. 3869/2010 ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου Ειρηνοδικείου, κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρ. 739 επ. ΚΠολΔ), το οποίο θα βεβαιώνει και θα πιστοποιεί την απαλλαγή του οφειλέτη από το σύνολο των ληξιπρόθεσμων χρηματικών του οφειλών.

 

Πρόκειται για ένα εξόχως σημαντικό Δικαστήριο καθώς είναι αυτό το οποίο τελικώς «αφαιρεί» από τον ευάλωτο δανειολήπτη-οφειλέτη την «ταμπέλα» του οφειλέτη. Είναι το Δικαστήριο το οποίο εκδίδει και δημοσιεύει δικαστική απόφαση η οποία συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά «εξοφλητικής απόδειξης» η οποία είναι δυνατό να αντιταχθεί έναντι όλων των πιστωτών για τις ληξιπρόθεσμες-χρηματικές οφειλές οι οποίες ρυθμίσθηκαν με την αρχική απόφαση η οποία έκρινε την ένταξη του τότε ευάλωτου δανειολήπτη-οφειλέτη στο προστατευτικό πεδίο του Ν. 3869/2010.

 

Επιπροσθέτως επειδή είναι πολύ πιθανό οι απαιτήσεις των οφειλετών να έχουν μεταβιβασθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα (π.χ. ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες) σε Εταιρίες Απόκτησης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Funds) και η διαχείριση τους να έχει ανατεθεί σε Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, η συγκεκριμένη αίτηση απαλλαγής του άρ. 11 παρ. 1 Ν. 3869/2010 κρίνεται αναγκαία ως επιβεβλημένη αφού μεταβάλλεται το πρόσωπο του δικαιούχου της απαίτησης. Με την ευνοϊκή όμως απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Ειρηνοδικείου που επιλαμβάνεται της αιτήσεως απαλλαγής του άρ. 11 παρ. 1 Ν. 3869/2010 ο οφειλέτης σταματά πλέον να αποκαλείται οφειλέτης και οποιαδήποτε εξώδικη ή δικαστική όχληση που θα δεχθεί από κάποιο Fund αντικρούεται προσκομίζοντας την απόφαση του Ειρηνοδικείου που πιστοποιεί την απαλλαγή του από το σύνολο των χρηματικών του υποχρεώσεων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες εφόσον είχατε υπαχθεί στο προστατευτικό πεδίο του Ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη) και φθάνετε στο τέλος πληρωμής των μηναίων δόσεων ή έχετε εξοφλήσει το πλήθος των μηνιαίων δόσεων προς τα πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με την δικαστική απόφαση τότε είναι απολύτως επιβεβλημένο για τους ως άνω λόγους να προβείτε άμεσα σε αίτηση απαλλαγής του Ν. 3869/2010. Για τον προγραμματισμό ραντεβού για την επίλυση της υπόθεσής σας, μπορείτε να καλείτε την εξιδεικευμένη προς το συγκεκριμένο θέμα, δικηγορική εταιρία NEWLAW όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 8:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ. στα τηλέφωνα 2310 551 501 και 2310 261 501

[1]Βλ. Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 3869/2010.

 

#Newlaw #Greeklawyer #Greeklaw #Δικηγόρος #ΥπερχρεωμέναΝοικοκυριά #ΝόμοςΚατσέλη #Δάνεια #ΑποπληρωμήΔόσεων #ΑίτησηΑπαλλαγής #Δανειστές #Funds 

 

Τα πιο διαβασμενα