Οροι χρησης
 • 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 • Η ηλεκτρονική διεύθυνση www.newlaw.gr αποτελεί την επίσημη ιστοσελίδα και ταυτόχρονα την καινοτόμο πλατφόρμα παροχής νομικών υπηρεσιών της δικηγορικής εταιρίας «Τσιλώνης- Βογιατζόγλου» με διακριτικό τίτλο NEWLAW (στο εξής NEWLAW), αριθμό μητρώου 90068, ΑΦΜ 997290138, ΔΟΥ Α’ Θεσσαλονίκης, με δραστηριότητα τις υπηρεσίες δικηγόρου - παροχή νομικών υπηρεσιών. Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη (Τσιμισκή 10, 1ος όροφος, Τ.Κ. 546 24). Σκοπός της συγκεκριμένης ιστοσελίδας είναι η φιλοξενία της πνευματικά κατοχυρωμένης πλατφόρμας μέσα από την οποία οι πολίτες θα μπορούν να ξεκινήσουν την διευθέτηση των νομικών τους υποθέσεων, η παροχή νομικών υπηρεσιών καθώς και η πληροφόρηση για νομικά θέματα, εξελίξεις και συμβουλές.

 • 2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 • Οι παρόντες όροι χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων τους, διέπονται και συμπληρώνονται, όπου είναι αναγκαίο, από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, ενώ για κάθε τυχόν ανακύπτουσα διαφορά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

  Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η Newlaw έχει ως πάγια επιδίωξη να επιλύει φιλικά και εξωδικαστικά  οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν ενδεχομένως από τη χρήση ή/και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που ως χρήστης/μέλος εντοπίσετε κάποιο προβληματικό από νομικής ή/και ηθικής πλευράς στοιχείο, πληροφορία ή θέμα στον ιστότοπο, παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα τον διαχειριστή της ιστοσελίδας στο newlaw@newlaw.gr.

 • 3. ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

 • Οι παρακάτω όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση της ιστοσελίδας-διαδικτυακής πλατφόρμας που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.newlaw.gr, η οποία στο παρακάτω κείμενο θα αναφέρεται ως «NEWLAW». Η αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης λογίζεται ως γενομένη με την είσοδο, την πλοήγηση και την χρήση της καινοτόμου πλατφόρμας από τον επισκέπτη / χρήστη της NEWLAW. Η αποδοχή αυτή συνίσταται στη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη συμφωνία του προς συμμόρφωση με τους όρους αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας του χρήστη / επισκέπτη με κάποιον από τους όρους, ο χρήστης-επισκέπτης οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του / της στον ιστότοπο της NEWLAW και να ειδοποιήσει σχετικά τον διαχειριστή της.

  Η NEWLAW διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση, ενώ οι τροποποιήσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον διατυπωθούν εγγράφως και ενσωματωθούν στο παρόν κείμενο. Συνεπώς συνιστάται στους χρήστες να ελέγχουν ανά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων αυτών. Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων. Το κενό που ενδεχομένως δημιουργηθεί στη συμφωνία μεταξύ της NEWLAW και του χρήστη από τον άκυρο όρο θα συμπληρώνεται με νέους ή τροποποιημένους σύννομους όρους που θα προσιδιάζουν όσο είναι δυνατόν στο νομικό σκοπό του εκάστοτε άκυρου όρου. Τα ως άνω ισχύουν σε κάθε περίπτωση και για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται ρητά εντός του κειμένου των όρων χρήσης.

 • 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 • Με την παρούσα συμφωνία αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι το σύνολο του περιεχομένου της NEWLAW (έγγραφα, κείμενα, σήματα, σχέδια, εικόνες, υπηρεσίες, ηλεκτρονικά αρχεία κλπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της NEWLAW από τη στιγμή δημοσίευσης του στο διαδίκτυο και ως εκ τούτου απολαμβάνει της προστασίας των σχετικών διατάξεων του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των σχετικών διεθνών συμβάσεων. Το σήμα, ο διακριτικός τίτλος καθώς και η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έχουν καταχωρηθεί νόμιμα βάσει του ελληνικού όσο και του ευρωπαϊκού δικαίου στη NEWLAW. Τα ονόματα χώρου (domain names) www.newlaw.gr και www.newlawyer.gr είναι νομότυπα καταχωρημένa στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και ως εκ τούτου προστατεύονται από το σύνολο των οικείων διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των αποφάσεων της ΕΕΤΤ ως ονόματα χώρου (domain names). Όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών (π.χ. συνεργαζόμενων ιστοσελίδων, μελών ή εταιριών), η προστασία τους βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους δικαιούχους.

  Απαγορεύεται ρητά η με οιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, λήψη (download), αποθήκευση, μετάφραση και τροποποίηση τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου της NEWLAW και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτό από τους διαχειριστές της NEWLAW ότι κάποιο μέλος (δωρεάν ή με συνδρομή) προχωρεί σε συστηματική εξαγωγή, χειροκίνητα ή αυτοματοποιημένα, του συνόλου ή ουσιώδους μέρους της βάσης δεδομένων του, οι διαχειριστές της NEWLAW δύνανται να απενεργοποιήσουν το λογαριασμό του χωρίς προειδοποίηση, ενώ επιφυλάσσονται για την άσκηση οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιώματος.

  Επιτρέπεται εξαιρετικά η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έλλειψη πρόθεσης για εμπορική ή άλλου είδους οικονομική εκμετάλλευση και η αναγραφή της πηγής προέλευσής του. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί αυτό να ερμηνευθεί ως ένδειξη βούλησης παραχώρησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εκ μέρους της NEWLAW.

 • 5. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

 • Η νομική εταιρία NEWLAW μέσω της καινοτόμου διαδικτυακής πλατφόρμας σας προσφέρει με ασφάλεια, διαφάνεια και αξιοπιστία τη χρήση ενός εξελιγμένου πληροφορικού συστήματος για τη διευθέτηση των υποθέσεών σας. Έτσι τώρα μπορείτε άμεσα από το σπίτι σας να ξεκινήσετε μέσα από την πλατφόρμα της NEWLAW τη διευθέτηση της υπόθεσης που σας απασχολεί. Ο τρόπος είναι απλός: Απαντάτε σε ερωτήσεις που έχουν ήδη ετοιμαστεί από εμάς ανάλογα με τη φύση της υπόθεσης που σας αφορά (π.χ. ενοικίαση σπιτιού, μήνυση για εξύβριση, αίτηση για υπερχρεωμένα νοικοκυριά κ.ά.) και εμείς φροντίζουμε για τα υπόλοιπα.

  Αρχικά επιλέγετε από το κεντρικό μενού την επιλογή «Η Υπόθεσή Σας». Κατόπιν κάνετε κλικ πάνω στη γενική κατηγορία που σας ενδιαφέρει (λόγου χάριν Οικογένεια, Αυτοκίνητα, Ακίνητα κ.ά.) και μετά το είδος της υπόθεσης που επιθυμείτε να ξεκινήσετε τη διευθέτησή του, όπως συναινετικό διαζύγιο, μεταβίβαση αυτοκινήτου ή ενοικίαση διαμερίσματος. Μετά από την τελική σας επιλογή μεταφέρεστε αμέσως στο στάδιο των ερωτήσεων. Αφού μας δώσετε όλα τα απαραίτητα προσωπικά σας στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση κ.ά.), απαντάτε σε ερωτήσεις που είναι κάθε φορά διαφορετικές ανάλογα με τη φύση της υπόθεσής σας. Μετά το τέλος των ερωτήσεων θα σας ζητηθεί να μας αποστείλετε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ή ταχυδρομικά (ανάλογα με τις οδηγίες) τα απαιτούμενα κάθε φορά έγγραφα, όπως π.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο, φωτοτυπία ταυτότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.ά. Αποφεύγοντας άσκοπες μετακινήσεις και βοηθώντας μας να εξοικονομήσουμε πολύτιμο χρόνο, έχετε τελειώσει το πρώτο στάδιο για τη διευθέτηση της υπόθεσής σας.

  Ο σκοπός μας είναι ξεκάθαρος: Να κερδίσετε χρόνο και χρήμα, αφού με τον τρόπο αυτό εσείς αποφεύγετε άσκοπες μετακινήσεις, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται ο δικός μας χρόνος απασχόλησης. Παράλληλα είμαστε εδώ για εσάς με την παραδοσιακή και άμεση προσωπική επαφή. Εάν επιθυμείτε μπορείτε μέσα από την ιστοσελίδα μας να κλείσετε μαζί μας άμεσα ραντεβού για συνάντηση ή τηλεδιάσκεψη.

  Αφού μας καταβάλλετε το αναγραφόμενο κάθε φορά τίμημα, εντός 2 εργασίμων ημερών θα λάβετε ένα προσχέδιο για την εξωδικαστική ή δικαστική διευθέτηση της υπόθεσής σας και θα διαπιστώσετε με απτά αποτελέσματα την πρώτη σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση που σας απασχολεί.

 • 6. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

 • Με την παρούσα συμφωνία ο χρήστης αποδέχεται πως αντιλαμβάνεται τον διεθνή χαρακτήρα του διαδικτύου και δεσμεύεται να τηρεί την πρέπουσα συμπεριφορά (netiquette). Στις περιπτώσεις όπου δίνεται από τη NEWLAW η δυνατότητα στον εγγεγραμμένο χρήστη-μέλος να δημοσιεύσει ή να αποστείλει με προσωπικό μήνυμα ή οποιοδήποτε τρόπο σε άλλο χρήστη ή μέλος οποιεσδήποτε πληροφορίες, οπτικοακουστικό υλικό, κείμενο, σύνδεσμο σε άλλη ιστοσελίδα (link) ή γενικότερα αρχείο αναγνώσιμο/εκτελέσιμο από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή, για το περιεχόμενο τους ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος ο χρήστης που προέβη στην αποστολή/δημοσίευση. Υπενθυμίζεται ότι για κάθε δημοσίευση/αποστολή είναι απαραίτητο να υπάρχει δικαίωμα μετάδοσης του περιεχομένου είτε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας είτε βάσει οποιασδήποτε νόμιμης συμβατικής σχέσης του χρήστη. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται το περιεχόμενο των ως άνω αναφερομένων στοιχείων:

  • Να είναι παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανηλίκους ή να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις,
  • Να παραβιάζει πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων και μυστικών καθώς και των ευρεσιτεχνιών.
  • Να περιλαμβάνει οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε υλικό εξάρτημα (hardware) ή λογισμικό (software) ηλεκτρονικού υπολογιστή ή έξυπνων ή μη ηλεκτρονικών συσκευών είτε καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου.
  • Να περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού).
  • Να περιέχει ψευδή, ανακριβή ή ηθελημένα ελλιπή στοιχεία ως προς το πρόσωπο, την ιδιότητα, τα προσωπικά στοιχεία και το λόγο επίσκεψης της ιστοσελίδας-καινοτόμου πλατφόρμας του συγκεκριμένου χρήστη.

  Ο χρήστης της NEWLAW υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκκίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά της NEWLAW για πράξεις, που ενδεικτικά αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε ειδικούς ποινικούς νόμους, στη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στην νομοθεσία περί τηλεπικοινωνιών, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καθώς επίσης και στη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας, καθώς και για πράξεις που θα μπορούσαν να προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή άλλο έννομο συμφέρον της NEWLAW ή τρίτου.

  Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος κινηθεί νομικά εναντίον της NEWLAW ή των διαχειριστών του για προσβολή οποιουδήποτε εννόμου αγαθού του, η οποία εμπίπτει από τα οριζόμενα στο κείμενο των όρων χρήσης στο πεδίο ευθύνης του χρήστη, η NEWLAW διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά κατά του χρήστη αυτού. Μαζί με τις όποιες αξιώσεις του τρίτου μέρους, η NEWLAW επιφυλάσσεται του δικαιώματός να απαιτήσει αποζημίωση από τον χρήστη για αθέτηση όρων χρήσης και για οποιαδήποτε έννομη συνέπεια απορρέει από αυτή.

  Σε κάθε περίπτωση με την πρόσβαση και τη χρήση της NEWLAW εκ μέρους σας, συμφωνείτε ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ευθύνης που τίθενται στο παρόν κείμενο είναι ορθοί και λογικοί. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν είναι λογικοί και ορθοί, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα.

  Είστε ενήμεροι ότι η ΝΕWLAW διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη της, εφόσον έχουν παραβιαστεί οι όροι χρήσης. Στην περίπτωση αυτή οι χρήστες/μέλη αναγνωρίζουν ότι δεν υφίσταται κανένα δικαίωμα αποζημίωσης τους κατά της NEWLAW ή των διαχειριστών της.

 • 7. ΥΠΕΡΣΥΝΔEΣΕΙΣ

 • Με τη βοήθεια κατάλληλων συνδέσμων (links) εντός της NEWLAW παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των ιστοσελίδων που παρατίθενται με υπερσύνδεσμο. Ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε μια διαφορετική ιστοσελίδα, η περιήγηση στην οποία υπόκειται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας αυτής. Η ΝΕWLAW δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων του ιστότοπου που παρατίθεται με σύνδεσμο. Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του χρήστη.

 • 8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • Η NEWLAW δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη των προσωπικών σας στοιχείων. Συνεπώς δεν θα τα μεταβιβάσει χωρίς τη συναίνεσή σας σε οποιονδήποτε τρίτο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) για κανένα λόγο εκτός από τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται από το νόμο και αποκλειστικά στις αρμόδιες αρχές.

  Οι ανήλικοι επισκέπτες έχουν καταρχάς πρόσβαση στις υπηρεσίες μας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις που μια τέτοια ενέργεια επιτρέπεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

  Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές της ιστοσελίδας στο newlaw@newlaw.gr για να ενημερωθεί αν υπάρχει αρχείο με τα στοιχεία του. Ο επισκέπτης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το εκάστοτε από τα παραπάνω δικαιώματα ασκείται με κοινοποίηση εγγράφου προς τη NEWLAW με τους εξής τρόπους: α) ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση «Δικηγορική Εταιρεία Τσιλώνης-Βογιατζόγλου NEWLAW, Τσιμισκή 10, 1ος όροφος, Τ.Κ 546 24, Θεσσαλονίκη» β) ηλεκτρονικά με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση newlaw@newlaw.gr (αλλά θα πρέπει να λάβετε κατόπιν σχετική επιβεβαίωση για την ορθή λήψη του μηνύματός σας από μας) γ) με τηλεομοιοτυπία (φαξ) στο 2310 261 503.

  Για την παροχή ορισμένων υπηρεσιών και τη διεκπεραίωση ορισμένων συναλλαγών μέσω του www.newlaw.gr, απαιτείται η χρήση προσωπικών κωδικών οι οποίοι δημιουργούνται από τον χρήστη της ιστοσελίδας. Οι παραπάνω κωδικοί είναι αυστηρά προσωπικοί και ο κάθε χρήστης είναι ατομικά υπεύθυνος για τη φύλαξή τους. H NEWLAW δεν φέρει καμία ευθύνη για διαρροή των κωδικών ή προσωπικών δεδομένων, με χρήση των κωδικών αυτών, σε τρίτα, μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Σε περίπτωση διαρροής των κωδικών θα πρέπει να ειδοποιήσετε άμεσα τη NEWLAW. Στην περίπτωση που αυτό δε γίνει, η NEWLAW δε φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων αυτών από τρίτους.

  Όλα τα αρχεία και τα στοιχεία που μεταμορφώνονται μέσω της εφαρμογής καλύπτονται από το δικηγορικό απόρρητο και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τη NEWLAW για τη μελέτη της υπόθεσης. Αν ο εντολέας-πελάτης εκδηλώσει την επιθυμία να διακόψει τη συνεργασία του με τη NEWLAW μπορεί να ζητήσει την φάκελο της υπόθεσης του, εφόσον φυσικά δεν υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες.

  Η NEWLAW διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών αποκλειστικά για λόγους νομικούς, φορολογικούς και φυσικά επικοινωνίας. Ενδέχεται στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών και των πληροφοριών του να επεξεργάζεται, με αυστηρούς όρους εμπιστευτικότητας και ανωνυμίας, τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που οι ίδιοι έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και οικονομικούς.

  Το περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής «Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» μπορεί να μεταβληθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή ως συνέπεια αναβάθμισης, μετατροπής ή εμπλουτισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από τον δικτυακό τόπο www.newlaw.gr. Για το λόγο αυτό, κρίνεται χρήσιμο να ελέγχετε τακτικά το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας ώστε να ενημερώνεστε για την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική.

  Θεσμικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου

  Ελλάδα: Νόμος 2472/1997, Νόμος 3471/2006, Άρθρο 7 Νόμου 2819/2000, Νόμος 4194/2013

  Προεδρικό Διάταγμα 207/1998 και 79/2000

  Κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

  Ευρωπαϊκή Ένωση: Οδηγία 95/46/ΕΚ, 2002/58/ΕΚ, 2009/136/ΕΚ

 • 9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

 • Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον διαδικτυακό τόπο www.newlaw.gr αποτελούν συνάψεις σύμβασης παροχής νομικών υπηρεσιών, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο τόσο του Ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) όσο και του Ν. 2251/1994 (Προστασία Καταναλωτή). Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί από τη στιγμή που ολοκληρώνεται η πληρωμή προς τη NEWLAW. Ο χρήστης-πελάτης ρητά συμφωνεί ότι η έναρξη παροχής των υπηρεσιών ξεκινά από αυτό το χρονικό σημείο.

 • 10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 • Ο χρήστης επιλέγει από το κεντρικό μενού την επιλογή «Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΟΥ». Στη συνέχεια επιλέγει τη γενική κατηγορία και μετά το είδος της υπόθεσης που επιθυμεί. Ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει τα προσωπικά στοιχεία που απαιτούνται. Αμέσως μετά μεταφέρεται στο στάδιο των ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις είναι διαφορετικές ανάλογα με το είδος της υπόθεσης που έχει επιλεχθεί. Μετά το στάδιο αυτό ο χρήστης θα πρέπει να αποστείλει τα έγγραφα που κάθε φορά ζητούνται είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας είτε ταχυδρομικώς βάσει των οδηγιών που δίνονται. Στη συνέχεια ο χρήστης καλείται να πληρώσει το τίμημα. Μέσα στις επόμενες 2 εργάσιμες μέρες ο χρήστης θα λαμβάνει ένα προσχέδιο των νομικών εγγράφων που αφορούν τη διευθέτηση της υπόθεσης του. Αφού εγκρίνει το προσχέδιο και υποβάλλει τις τελικές του παρατηρήσεις το δικόγραφο θα κατατίθεται στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου ή αν πρόκειται για ιδιωτικό συμφωνητικό/εξώδικη δήλωση αυτό θα αποστέλλεται στον ίδιο τον χρήστη ή στον δικαστικό επιμελητή για επίδοση.

 • 11. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 • Όλες οι συναλλαγές του χρήστη με τη NEWLAW γίνονται μέσω της Τράπεζας Πειραιώς με χρήση κάρτας (χρεωστικής, πιστωτικής, προπληρωμένης κτλ.) τύπου VISA, MASTERCARD & MAESTRO ή μέσω Paypal ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Συνεπώς, μολονότι η διαδικτυακή πλατφόρμα της NEWLAW λειτουργεί βάσει αυστηρών προδιαγραφών ασφάλειας τύπου SSL Extended Validation, oι συναλλαγές διασφαλίζονται πρωτίστως βάσει των πρωτοκόλλων και των συστημάτων ασφαλείας που χρησιμοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς και η Paypal.

  Η οθόνη στην οποία εισάγονται τα στοιχεία αυτά ανήκει στο περιβάλλον των συστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς και τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από αυτήν χωρίς την παρέμβαση της NEWLAW.

  Επίσης οι συναλλαγές ολοκληρώνονται στο διαδικτυακό περιβάλλον της Τράπεζας Πειραιώς και η NEWLAW δεν διατηρεί πρόσβαση σε στοιχεία όπως ο αριθμός κάρτας, η ημερομηνία λήξης και το CV2. Συνεπώς η NEWLAW ουδεμία ευθύνη φέρει για θέματα που τυχόν προκύψουν με οποιοδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία.

  Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή και ερώτηση σχετικά με χρεώσεις στην πιστωτική/χρεωστική τους κάρτα ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται απευθείας στην τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα του.

  Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να εκτυπώσει ηλεκτρονική απόδειξη και να την αποθηκεύει στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή σε μορφή pdf (acrobat reader) με την ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής.

  Η NEWLAW λαμβάνει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των στοιχείων και συναλλαγών που γίνονται μέσω διαδικτύου. Τα στοιχεία της συναλλαγής (αριθμός συναλλαγής, ποσό πληρωμής, IP διεύθυνση), τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται η NEWLAW χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της λήψης, εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της πληρωμής, σύμφωνα με τις αμοιβαίες υποχρεώσεις. Δεν ανακοινώνονται, ούτε μεταδίδονται από την εταιρεία μας σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από την ανωτέρω συνεργαζόμενη για την παρούσα Υπηρεσία τράπεζα και διαγράφονται, όταν επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους τηρούνται. O χρήστης αποδέχεται και ρητά συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων τόσο από την NEWLAW όσο και από την Τράπεζα Πειραιώς κατά την χρήση της Υπηρεσίας.

 • 12. ΤΙΜΗ

 • Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται η δικηγορική αμοιβή, ο ΦΠΑ 23%, τα απαιτούμενα χαρτόσημα, παράβολα, τετραπλότυπα, έξοδα εκτύπωσης δικογράφων, έξοδα ταχυδρομικής αποστολής εγγράφων στον εντολέα-πελάτη και συνήθως όλα τα έξοδα και αμοιβή του δικαστικού επιμελητή για μία επίδοση εκτός από τις περιπτώσεις των αγωγών λόγω αυτοκινητικού ατυχήματος, στην τιμή των οποίων περιλαμβάνονται δύο επιδόσεις.

  Στην τιμή περιλαμβάνεται αποκλειστικά η σύνταξη του δικογράφου, εξώδικης δήλωσης, ιδιωτικού συμφωνητικού και η κατάθεση του στην γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου ή αντίστοιχα η επίδοση με δικαστικό επιμελητή. Ρητά επισημαίνεται ότι δεν περιλαμβάνεται η συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο. Εφόσον ο εντολέας επιθυμεί και την επ' ακροατηρίω εκπροσώπηση του από τη NEWLAW ισχύει ο κατάλογος της εταιρείας.

 • 13. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

 • Ο χρήστης-πελάτης έχει διακαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση μέσα σε 14 ημερολογιακές μέρες από τη σύναψή της. Το διακαίωμα αυτό ασκείται με τη αποστολή εγγράφου όπου ο πελάτης ρητά δηλώνει την υπαναχώρηση από την σύμβαση (βρείτε υπόδειγμα εδώ). Η αποστολή του εγγράφου μπορεί να γίνει:

  α) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή προς τη «Δικηγορική Εταιρεία Τσιλώνης-Βογιατζόγλου NEWLAW» στη διεύθυνση Τσιμισκή 10, 1ος όροφος, Τ.Κ 54624, Θεσσαλονίκη

  β) με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: newlaw@newlaw.gr

  γ) με τηλεομοιοτυπία (φαξ) στο 2310 261 503.

  Το τίμημα επιστρέφεται με κατάθεση των χρήματων στον τραπεζικό λογαριασμό του χρήστη, αφού αφαιρεθούν τα χρήματα για την εργασία που έγινε μέχρι την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.

  Η σύμβαση θεωρείται ότι ολοκληρώνεται όταν το δικόγραφο κατατεθεί ή, σε περίπτωση εξωδίκου, γίνει επίδοση, εφόσον φυσικά ο χρήστης-πελάτης έχει καταβάλει το τίμημα. Δικαίωμα υπαναχώρης υπάρχει μέχρι το χρονικό σημείο της κατάθεσης/επίδοσης, όταν και θεωρρείται ότι έχει ολοκληρωθεί η σύμβαση. Αν η κατάθεση/επίδοση έγινε μέσα στο διάστημα των 14 ημερών ο χρήστης-πελάτης χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης λόγω πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.