21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Μάθε τα Δικαιώματά Σου: Εγγύηση Ηλεκτρικών Συσκευών & Αγαθών

 

Επιδιόρθωση προϊόντος, αντικατάσταση προϊόντος, επιστροφή χρημάτων. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα δικαιώματα που έχει κάθε καταναλωτής έναντι του πωλητή και του προμηθευτή του, όμως η άγνοια του ίδιου του καταναλωτή και κυρίως οι παραπλανητικές πληροφορίες που συνηθίζουν παράνομα να δίνουν οι υπόχρεοι οδηγεί πολύ συχνά στην απαλλαγή αυτών των τελευταίων από τις νόμιμες και συμβατικές τους ευθύνες και μάλιστα με την ρητή ή σιωπηρή ανοχή του δικαιούχου καταναλωτή. Ιδιαίτερα τις εορταστικές ή εκπτωτικές περιόδους που η αγορά τέτοιων αγαθών αυξάνεται ραγδαία κάθε καταναλωτής οφείλει να επαγρυπνεί για την προστασία των δικαιωμάτων του γνωρίζοντας κατ’ ελάχιστον τα εξής:

Κάθε αγορά καταναλωτικού προϊόντος που γίνεται από έναν οποιονδήποτε πολίτη όχι στο πλαίσιο των συνηθισμένων επαγγελματικών του δραστηριοτήτων (π.χ. δεν θεωρείται καταναλωτικό προϊόν το πινέλο που αγοράζει ελαιοχρωματιστής για να το χρησιμοποιήσει στη δουλειά του) και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης προστατεύεται βάσει της ευρωπαϊκής Οδηγίας ελάχιστης εναρμόνισης του 1999 (υπ’ αρ. 1999/44/ΕΚ) τόσο απέναντι στον πωλητή όσο και απέναντι στον προμηθευτή του προϊόντος για ελαττώματα και βλάβες που μπορεί να προκύψουν.

Έτσι, ο Έλληνας πωλητής ευθύνεται κατ’ αρχήν αντικειμενικά και υποχρεωτικά εκ του νόμου (νόμιμη εγγύηση) έναντι του καταναλωτή για χρονικό διάστημα δύο ετών για οποιοδήποτε ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας είχε το πράγμα κατά το χρόνο παραλαβής του προϊόντος από τον καταναλωτή βάσει του Αστικού Κώδικα και του Ν. 3043/2002 που μετέφερε στο ελληνικό δίκαιο το άρθρο 5 της ανωτέρω ευρωπαϊκής οδηγίας. Όταν αυτό το ελάττωμα ή η έλλειψη εμφανίζεται εντός έξι μηνών από τον χρόνο της πώλησης τεκμαίρεται ότι αυτό υπήρχε ήδη κατά τον χρόνο της πώλησης. Αντίθετα, για τα ελαττώματα ή ελλείψεις που εμφανίζονται από τον 7ο μήνα και μετά ο καταναλωτής πρέπει να αποδείξει ότι αυτά δεν δημιουργήθηκαν μετά την παραλαβή του προϊόντος. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει με όποια σειρά θέλει είτε α) την επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος, είτε β) τη μείωση του τιμήματος που κατέβαλε είτε τέλος, γ) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση επιστρέφοντας το προϊόν και ζητώντας το τίμημα που είχε καταβάλει, εφόσον το ελάττωμα είναι ουσιώδες. Σε περίπτωση ειδικότερα που το ελάττωμα ή η έλλειψη είναι αποτέλεσμα υπαιτιότητας του πωλητή (δόλου ή αμέλειας) τότε ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει επιπλέον και χρηματική αποζημίωση.

Παράλληλα με αυτήν την ευθύνη, ο προμηθευτής του προϊόντος (δηλ. ο ίδιος ο πωλητής ή ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας) μπορεί να παράσχει στον καταναλωτή επιπλέον εμπορική εγγύηση καλής λειτουργία του αγορασθέντος καινούριου προϊόντος.

Αυτή η εγγύηση είναι υποχρεωτική για τα καινούρια καταναλωτικά προϊόντα που πωλούνται εντός Ελλάδος και μόνον εφόσον αυτά είναι μακράς διάρκειας, προορίζονται δηλαδή να χρησιμοποιηθούν αρκετές φορές, όπως π.χ. οι ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές, τα αυτοκίνητα, τα ρούχα, βάσει του Ν.2251/1994 (άρθρο 6 της ευρωπαϊκής οδηγίας 1999/44/ΕΚ). Σε αυτήν την περίπτωση, η εγγύηση πρέπει να δίνεται γραπτώς με τη μορφή κειμένου ή κάρτας εγγύησης στα ελληνικά και να προσδιορίζει το αντικείμενο, την έκταση και τη διάρκεια της εγγύησης κατά διακριτική ευχέρεια του προμηθευτή, στο μέτρο όμως που δεν καταργεί την προστασία του καταναλωτή στην ουσία της. Η διάρκεια αυτής της εγγύησης ειδικότερα, δεν είναι προκαθορισμένη εκ του νόμου αλλά απλώς προσδιορίζεται ως «εύλογη» σε σχέση με την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος. Επομένως, εγγύηση δύο μηνών που δίνεται για προϊόν με πιθανή διάρκεια ζωής πέντε χρόνια επουδενί δεν μπορεί να κριθεί εύλογης διάρκειας και ως εκ τούτου δεν δεσμεύει τον καταναλωτή ο οποίος διατηρεί τα νόμιμα δικαιώματά του πέραν αυτού του διμήνου.

Τα δικαιώματα από αυτήν την εγγύηση είναι τα ίδια όπως και στη νόμιμη εγγύηση με τη διαφορά ότι εδώ αφενός, δεν ενδιαφέρει ο χρόνος δημιουργίας του ελαττώματος, δηλαδή ο προμηθευτής ευθύνεται για κάθε βλάβη που προκύπτει αδιακρίτως, και αφετέρου η άσκηση των δικαιωμάτων υπόκειται σε χρονική προτεραιότητα. Έτσι αρχικά ο καταναλωτής οφείλει να ζητήσει την επισκευή του προϊόντος και εφόσον αυτή δεν είναι δυνατή ή ο προμηθευτής την καθυστερεί υπερβολικά δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εφόσον υπάρχουν και άλλα ίδια προϊόντα και τέλος, να δηλώσει υπαναχώρηση από τη σύμβαση.

Συνεπώς, ο νόμος προστατεύει και μάλιστα διπλά τον καταναλωτή ο οποίος δικαιούται ακόμη και μετά τη λήξη των ως άνω εγγυήσεων να ζητά έναντι αμοιβής από τον προμηθευτή την επισκευή του προϊόντος, καθώς και να προμηθεύεταιαπό αυτόν ανταλλακτικά μέρη τους προϊόντος ανεξαρτήτως του αν το συγκεκριμένο προϊόν έχει πάψει να παράγεται. Απαραίτητο λοιπόν όπλο για την προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή αποδεικνύεται η γνώση και η σωστή ενημέρωση που μπορούν να τον γλιτώσουν από επιπλέον άσκοπα έξοδα και ταλαιπωρία.

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα αντιμετωπίζετε σε σχέση με αγορές που έχετε κάνει και ειδικά για προϊόντα τεχνολογίας (κινητά τηλέφωνα, εκτυπωτές, υπολογιστές, ηλεκτρικές συσκευές) επικοινωνήστε τώρα με τη NEWLAW προκειμένου να σας παρέχουμε άμεσα σύγχρονες συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες μέσω των έμπειρων και ειδικά καταρτισμένων συνεργατών μας στα τηλ. επικοινωνίας: 2310 551 501, 2310 261 501, 2310 261 502.

 

Μάθε τα Δικαιώματά Σου: Εγγύηση Ηλεκτρικών Συσκευών & Αγαθών

 

Επιδιόρθωση προϊόντος, αντικατάσταση προϊόντος, επιστροφή χρημάτων. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα δικαιώματα που έχει κάθε καταναλωτής έναντι του πωλητή και του προμηθευτή του, όμως η άγνοια του ίδιου του καταναλωτή και κυρίως οι παραπλανητικές πληροφορίες που συνηθίζουν παράνομα να δίνουν οι υπόχρεοι οδηγεί πολύ συχνά στην απαλλαγή αυτών των τελευταίων από τις νόμιμες και συμβατικές τους ευθύνες και μάλιστα με την ρητή ή σιωπηρή ανοχή του δικαιούχου καταναλωτή. Ιδιαίτερα τις εορταστικές ή εκπτωτικές περιόδους που η αγορά τέτοιων αγαθών αυξάνεται ραγδαία κάθε καταναλωτής οφείλει να επαγρυπνεί για την προστασία των δικαιωμάτων του γνωρίζοντας κατ’ ελάχιστον τα εξής:

Κάθε αγορά καταναλωτικού προϊόντος που γίνεται από έναν οποιονδήποτε πολίτη όχι στο πλαίσιο των συνηθισμένων επαγγελματικών του δραστηριοτήτων (π.χ. δεν θεωρείται καταναλωτικό προϊόν το πινέλο που αγοράζει ελαιοχρωματιστής για να το χρησιμοποιήσει στη δουλειά του) και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης προστατεύεται βάσει της ευρωπαϊκής Οδηγίας ελάχιστης εναρμόνισης του 1999 (υπ’ αρ. 1999/44/ΕΚ) τόσο απέναντι στον πωλητή όσο και απέναντι στον προμηθευτή του προϊόντος για ελαττώματα και βλάβες που μπορεί να προκύψουν.

Έτσι, ο Έλληνας πωλητής ευθύνεται κατ’ αρχήν αντικειμενικά και υποχρεωτικά εκ του νόμου (νόμιμη εγγύηση) έναντι του καταναλωτή για χρονικό διάστημα δύο ετών για οποιοδήποτε ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας είχε το πράγμα κατά το χρόνο παραλαβής του προϊόντος από τον καταναλωτή βάσει του Αστικού Κώδικα και του Ν. 3043/2002 που μετέφερε στο ελληνικό δίκαιο το άρθρο 5 της ανωτέρω ευρωπαϊκής οδηγίας. Όταν αυτό το ελάττωμα ή η έλλειψη εμφανίζεται εντός έξι μηνών από τον χρόνο της πώλησης τεκμαίρεται ότι αυτό υπήρχε ήδη κατά τον χρόνο της πώλησης. Αντίθετα, για τα ελαττώματα ή ελλείψεις που εμφανίζονται από τον 7ο μήνα και μετά ο καταναλωτής πρέπει να αποδείξει ότι αυτά δεν δημιουργήθηκαν μετά την παραλαβή του προϊόντος. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει με όποια σειρά θέλει είτε α) την επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος, είτε β) τη μείωση του τιμήματος που κατέβαλε είτε τέλος, γ) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση επιστρέφοντας το προϊόν και ζητώντας το τίμημα που είχε καταβάλει, εφόσον το ελάττωμα είναι ουσιώδες. Σε περίπτωση ειδικότερα που το ελάττωμα ή η έλλειψη είναι αποτέλεσμα υπαιτιότητας του πωλητή (δόλου ή αμέλειας) τότε ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει επιπλέον και χρηματική αποζημίωση.

Παράλληλα με αυτήν την ευθύνη, ο προμηθευτής του προϊόντος (δηλ. ο ίδιος ο πωλητής ή ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας) μπορεί να παράσχει στον καταναλωτή επιπλέον εμπορική εγγύηση καλής λειτουργία του αγορασθέντος καινούριου προϊόντος.

Αυτή η εγγύηση είναι υποχρεωτική για τα καινούρια καταναλωτικά προϊόντα που πωλούνται εντός Ελλάδος και μόνον εφόσον αυτά είναι μακράς διάρκειας, προορίζονται δηλαδή να χρησιμοποιηθούν αρκετές φορές, όπως π.χ. οι ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές, τα αυτοκίνητα, τα ρούχα, βάσει του Ν.2251/1994 (άρθρο 6 της ευρωπαϊκής οδηγίας 1999/44/ΕΚ). Σε αυτήν την περίπτωση, η εγγύηση πρέπει να δίνεται γραπτώς με τη μορφή κειμένου ή κάρτας εγγύησης στα ελληνικά και να προσδιορίζει το αντικείμενο, την έκταση και τη διάρκεια της εγγύησης κατά διακριτική ευχέρεια του προμηθευτή, στο μέτρο όμως που δεν καταργεί την προστασία του καταναλωτή στην ουσία της. Η διάρκεια αυτής της εγγύησης ειδικότερα, δεν είναι προκαθορισμένη εκ του νόμου αλλά απλώς προσδιορίζεται ως «εύλογη» σε σχέση με την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος. Επομένως, εγγύηση δύο μηνών που δίνεται για προϊόν με πιθανή διάρκεια ζωής πέντε χρόνια επουδενί δεν μπορεί να κριθεί εύλογης διάρκειας και ως εκ τούτου δεν δεσμεύει τον καταναλωτή ο οποίος διατηρεί τα νόμιμα δικαιώματά του πέραν αυτού του διμήνου.

Τα δικαιώματα από αυτήν την εγγύηση είναι τα ίδια όπως και στη νόμιμη εγγύηση με τη διαφορά ότι εδώ αφενός, δεν ενδιαφέρει ο χρόνος δημιουργίας του ελαττώματος, δηλαδή ο προμηθευτής ευθύνεται για κάθε βλάβη που προκύπτει αδιακρίτως, και αφετέρου η άσκηση των δικαιωμάτων υπόκειται σε χρονική προτεραιότητα. Έτσι αρχικά ο καταναλωτής οφείλει να ζητήσει την επισκευή του προϊόντος και εφόσον αυτή δεν είναι δυνατή ή ο προμηθευτής την καθυστερεί υπερβολικά δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εφόσον υπάρχουν και άλλα ίδια προϊόντα και τέλος, να δηλώσει υπαναχώρηση από τη σύμβαση.

Συνεπώς, ο νόμος προστατεύει και μάλιστα διπλά τον καταναλωτή ο οποίος δικαιούται ακόμη και μετά τη λήξη των ως άνω εγγυήσεων να ζητά έναντι αμοιβής από τον προμηθευτή την επισκευή του προϊόντος, καθώς και να προμηθεύεταιαπό αυτόν ανταλλακτικά μέρη τους προϊόντος ανεξαρτήτως του αν το συγκεκριμένο προϊόν έχει πάψει να παράγεται. Απαραίτητο λοιπόν όπλο για την προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή αποδεικνύεται η γνώση και η σωστή ενημέρωση που μπορούν να τον γλιτώσουν από επιπλέον άσκοπα έξοδα και ταλαιπωρία.

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα αντιμετωπίζετε σε σχέση με αγορές που έχετε κάνει και ειδικά για προϊόντα τεχνολογίας (κινητά τηλέφωνα, εκτυπωτές, υπολογιστές, ηλεκτρικές συσκευές) επικοινωνήστε τώρα με τη NEWLAW προκειμένου να σας παρέχουμε άμεσα σύγχρονες συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες μέσω των έμπειρων και ειδικά καταρτισμένων συνεργατών μας στα τηλ. επικοινωνίας: 2310 551 501, 2310 261 501, 2310 261 502.

 

Τα πιο διαβασμενα