09 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
Επιχειρήσεις και Χρέη: Ο Ν.4469/2017 για την Εξωδικαστική Ρύθμιση Οφειλών

 

O N. 4469/2017 έρχεται να ρυθμίσει τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης χρηματικών οφειλών των επιχειρήσεων ή ατόμων που ασκούν ατομικά επιχειρηματική δραστηριότητα προς οποιονδήποτε πιστωτή τους.

 

Οι οφειλές μπορούν είτε να προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη, είτε να αποτελούν οφειλές από άλλη αιτία, εφόσον η ρύθμιση των εν λόγω οφειλών κρίνεται από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του οφειλέτη.

 

Η ισχύς του Ν. 4469/2017 θα ξεκινήσει από την 3η Αυγούστου 2017.

 

Στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης δεν υπάγονται οφειλές που έχουν γεννηθεί μετά την 31η  Δεκεμβρίου 2016.

 

Ως προς τις βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να υπαχθεί κάποιος στον μηχανισμό ρύθμισης, αξίζει να σημειωθούν τα ακόλουθα:

 

Α. Δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία έχει κάθε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα και κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και να έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.

 

Β. Κυρίαρχη προϋπόθεση προκειμένου να υπαχθεί κάποιος στη συγκεκριμένη διαδικασία είναι το σύνολο των προς ρύθμιση οφειλών να ξεπερνούν το ποσό των 20.000 ευρώ. Προκειμένου να καρποφορήσει η αίτηση πρέπει να υπάρξει απαρτία των συμμετεχόντων πιστωτών. Απαρτία υπάρχει όταν οι πιστωτές που συμμετέχουν στη διαδικασία είναι δικαιούχοι τουλάχιστον του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη.

 

Γ.  Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 ο αιτών πρέπει να είχε οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή προς άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ή είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου κατά το άρθρο 40 του ν. 5960/1933 (Α` 401) ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος του.

Δ. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 3 του Ν.4469/2017 διαφοροποιούνται ανάλογα με τοαν οοφειλέτης τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Ο οφειλέτης που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα, σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 3 του ν. 4308/2014, κρίνεται επιλέξιμος εφόσον έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης. Ο οφειλέτης που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4308/2014, κρίνεται επιλέξιμος, εφόσον πληροί μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης:

α) έχει θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή

β) έχει θετική καθαρή θέση (equity).

 

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως από τη στιγμή που ο Συντονιστής διαπιστώσει τη πληρότητα του φακέλου της αίτησης, πρέπει να κοινοποιήσει εντός δύο ημερών απόσπασμα της αίτησης στους πιστωτές. Από την ημερομηνία αυτή και για χρονικό διάστημα εβδομήντα (70) ημερών αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων, των οποίων ζητείται η εξωδικαστική ρύθμιση, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά του οφειλέτη, στα οποία περιλαμβάνεται και η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης.

 

Τέλος, ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του, κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, παράταση της αναστολής για χρονικό διάστημα έως τεσσάρων (4) επιπλέον μηνών.

 

Για οποιαδήποτε απορία ή περαιτέρω πληροφορία σε σχέση με τα ανωτέρω ζητήματα, καθώς και νομική προστασία για οποιονδήποτε αντιμετωπίζει παρόμοια θέματα, η NEWLAW είναι στη διάθεσή σας . Τηλ. επικοινωνίας: 2310 551 501, 2310 261 501, 2310 261 502.

Επιχειρήσεις και Χρέη: Ο Ν.4469/2017 για την Εξωδικαστική Ρύθμιση Οφειλών

 

O N. 4469/2017 έρχεται να ρυθμίσει τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης χρηματικών οφειλών των επιχειρήσεων ή ατόμων που ασκούν ατομικά επιχειρηματική δραστηριότητα προς οποιονδήποτε πιστωτή τους.

 

Οι οφειλές μπορούν είτε να προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη, είτε να αποτελούν οφειλές από άλλη αιτία, εφόσον η ρύθμιση των εν λόγω οφειλών κρίνεται από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του οφειλέτη.

 

Η ισχύς του Ν. 4469/2017 θα ξεκινήσει από την 3η Αυγούστου 2017.

 

Στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης δεν υπάγονται οφειλές που έχουν γεννηθεί μετά την 31η  Δεκεμβρίου 2016.

 

Ως προς τις βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να υπαχθεί κάποιος στον μηχανισμό ρύθμισης, αξίζει να σημειωθούν τα ακόλουθα:

 

Α. Δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία έχει κάθε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα και κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και να έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.

 

Β. Κυρίαρχη προϋπόθεση προκειμένου να υπαχθεί κάποιος στη συγκεκριμένη διαδικασία είναι το σύνολο των προς ρύθμιση οφειλών να ξεπερνούν το ποσό των 20.000 ευρώ. Προκειμένου να καρποφορήσει η αίτηση πρέπει να υπάρξει απαρτία των συμμετεχόντων πιστωτών. Απαρτία υπάρχει όταν οι πιστωτές που συμμετέχουν στη διαδικασία είναι δικαιούχοι τουλάχιστον του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη.

 

Γ.  Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 ο αιτών πρέπει να είχε οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή προς άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ή είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου κατά το άρθρο 40 του ν. 5960/1933 (Α` 401) ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος του.

Δ. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 3 του Ν.4469/2017 διαφοροποιούνται ανάλογα με τοαν οοφειλέτης τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Ο οφειλέτης που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα, σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 3 του ν. 4308/2014, κρίνεται επιλέξιμος εφόσον έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης. Ο οφειλέτης που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4308/2014, κρίνεται επιλέξιμος, εφόσον πληροί μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης:

α) έχει θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή

β) έχει θετική καθαρή θέση (equity).

 

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως από τη στιγμή που ο Συντονιστής διαπιστώσει τη πληρότητα του φακέλου της αίτησης, πρέπει να κοινοποιήσει εντός δύο ημερών απόσπασμα της αίτησης στους πιστωτές. Από την ημερομηνία αυτή και για χρονικό διάστημα εβδομήντα (70) ημερών αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων, των οποίων ζητείται η εξωδικαστική ρύθμιση, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά του οφειλέτη, στα οποία περιλαμβάνεται και η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης.

 

Τέλος, ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του, κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, παράταση της αναστολής για χρονικό διάστημα έως τεσσάρων (4) επιπλέον μηνών.

 

Για οποιαδήποτε απορία ή περαιτέρω πληροφορία σε σχέση με τα ανωτέρω ζητήματα, καθώς και νομική προστασία για οποιονδήποτε αντιμετωπίζει παρόμοια θέματα, η NEWLAW είναι στη διάθεσή σας . Τηλ. επικοινωνίας: 2310 551 501, 2310 261 501, 2310 261 502.

Τα πιο διαβασμενα