12 ΜΑΙΟΥ 2017
ΙΚΕ και Leasing: Επιχειρείν με Ευκολία και Ευελιξία

 

Η δημιουργία και η αποτελεσματική λειτουργία μιας επιχείρησης αποτελεί στο μυαλό των περισσότερων μια επίπονη, δύσκολη και συχνά αβέβαιη διαδικασία. Μέσα από αυτό το άρθρο όμως, θα αποδειχθεί ότι η υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας είναι εφικτή, χωρίς να δαπανηθεί κάποιο ιδιαίτερο κόστος και χωρίς να αναλώσει κανείς πολύτιμο χρόνο. Το μόνο που πρέπει να γνωρίζει κανείς είναι τα κατάλληλα νομικά εργαλεία, τα οποία καθιστούν την έλλειψη χρηματοδότησης και την οικονομική κρίση ασήμαντες παραμέτρους. Όσα θα αναφερθούν παρακάτω, αποτελούν εργαλεία που έχουν διαμορφωθεί στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο από την ίδια την αγορά με σκοπό να εξυπηρετήσουν με το πιο αποτελεσματικό τρόπο τις ανάγκες της.

Το πρώτο που συχνά πρέπει να αναρωτηθεί κανείς, όταν αρχίζει να επεξεργάζεται την πιθανότητα δημιουργία της δικιάς του επιχείρησης,  είναι το αν επιθυμεί να λάβει αυτή την μορφή ενός νομικού προσώπου ή να ασκηθεί ως ατομική εμπορική δραστηριότητα. Κατά πάσα πιθανότητα κάποιος θα προτιμούσε την άσκηση μιας εμπορικής δραστηριότητας μέσα από την δημιουργία μιας μικρομεσαίας επιχείρησης. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτέλεσαν σημαντικό κορμό της ελληνικής οικονομίας τις τελευταίες δεκαετίες είτε δεν είχαν νομική μορφή είτε λάμβαναν την νομική μορφή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας.

Σήμερα,  οι παραπάνω νομικές μορφές (ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρία) δεν προτιμώνται, με αποτέλεσμα να περιπίπτουν σε αχρησία. Αυτό οφείλεται τόσο στην αυξημένη ευθύνη των εταίρων για τα χρέη της εταιρίας όσο και στην ανάγκη ύπαρξης κεφαλαίου. Η νέα εταιρική μορφή, που ονομάζεται Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.) και η οποία εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη με τον νόμο 4072/2012, διακρίνεται για την ικανότητά της να ξεπερνά αυτούς τους σκοπέλους, λειτουργώντας ως επιχειρηματικό κίνητρο.

Κατ’ αρχάς, η Ι.Κ.Ε. είναι κατάλληλα διαμορφωμένη για την άσκηση μικρομεσαίας επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς διακρίνεται για την ευελιξία της και την απλότητά της τόσο κατά την ίδρυση όσο και κατά την λειτουργία της. Τα στοιχεία που μας επιτρέπουν να καταλήξουμε σε αυτό το συμπέρασμα είναι τα εξής:

1.Η συμμετοχή και η ίδρυση της Ι.Κ.Ε. δεν συνδέεται με την συγκέντρωση κεφαλαίου. Αυτό κατά τον νόμο μπορεί να είναι και μηδενικό (άρθρο 43 παρ. 3 εδ. α΄ Ν.4072/2012).

2.Οι εταίροι ιδρύοντας την Ι.Κ.Ε. υποχρεούνται να καταβάλλουν εισφορά, η οποία   συνδέεται με την απόκτηση εταιρικού μερίδιου των εταίρων, δηλαδή από τη συμμετοχή τους στην εταιρία (άρθρα 75, 76 Ν.4072/2012)

3.Οι εισφορές που καταβάλλουν οι εταίροι όμως, δεν είναι απαραίτητο να είναι χρηματικές. Οι εισφορές των εταίρων μπορεί να είναι είτε κεφαλαιακές, είτε εξωκεφαλαιακές, είτε εγγυητικές. Αυτό σημαίνει ότι οι εταίροι μπορεί να αναλάβουν να καταβάλλουν κάποιο κεφάλαιο στην εταιρία, αν το επιθυμούν (κεφαλαιακή εισφορά), να καταβάλλουν την προσωπική τους εργασία στην εταιρία ή κάποιου άλλου είδους υπηρεσία (εξωκεφαλαιακή εισφορά) ή, τέλος, να αναλάβουν έναντι τρίτων την υποχρέωση αποπληρωμής υποχρεώσεων της εταιρίας.

4.Οι εταίροι και οι διαχειριστές της εταιρίας σύμφωνα με τον νόμο (άρθρο 43 παρ. 2 Ν.4072/2012), δεν ευθύνονται για τα χρέη της εταιρίας απέναντι στους δανειστές της. Αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η εταιρία.

5. Οι ιδρυτές-εταίροι της Ι.Κ.Ε. έχουν την δυνατότητα να διαμορφώσουν όμως την ευθύνη τους έναντι των δανειστών προσαρμόζοντας την εταιρία στις ανάγκες της κάθε συγκεκριμένης επιχείρησης.

6. Η σύσταση και η τροποποίηση της εταιρίας μπορεί να γίνει με απλό ιδιωτικό έγγραφο (δεν απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος) και δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα, αλλά και ένα σύνολο άλλων διατάξεων κατοχυρώνουν την απλότητα και στη ρύθμιση των εσωτερικών σχέσεων της εταιρίας. Το πλέγμα των παραπάνω νομοθετικών διατάξεων το καθιστoύν την ΙΚΕ πρόσφορο για  επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, οικογενειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις νέων καθώς και για τις νεοφυείς επιχειρήσεις (start-up).

Περαιτέρω, θεμιτός τρόπος χρηματοδότησης και απόκτησης εξοπλισμού της επιχείρησης αποτελεί η Σύμβαση Leasing. Βασικός στόχος της είναι η ευέλικτη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που συνήθως  στερούνται πιστοληπτικής ικανότητας, λόγω αδυναμίας παροχής εμπράγματων ή προσωπικών ασφαλειών. Σύνηθες χαρακτηριστικό είναι το ότι αυτές δεν διαθέτουν το απαραίτητο κεφάλαιο απόκτησης ή ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού, αναγκαίου για την περαιτέρω ανάπτυξής τους (βλ. αιτιολογική έκθεση του Ν. 1665/1986).

Τι είναι η Σύμβαση Leasing; Έχοντας βρει κανείς τον εξοπλισμό που χρειάζεται για την επιχείρησή του, μπορεί να έρθει σε επαφή με μία από τις εταιρίες Leasing (στην Ελλάδα λειτουργούν συνήθως με την μορφή θυγατρικών των Τραπεζικών Ανώνυμων Εταιριών), οι οποίες θα τον αγοράσουν γι’ αυτόν.  Στη συνέχεια, το αγαθό συμφωνείται να παραχωρηθεί για χρήση για επαγγελματικό σκοπό, στον επιχειρηματία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον τριών ετών για κινητά και δέκα ετών για ακίνητα).

Ο επιχειρηματίας καταβάλλει για την χρήση αυτή στην εταιρία Leasingένα χρηματικό ποσό ανά πεντάμηνο ή εξάμηνο, ως μίσθωμα, από τα κέρδη της χρήσης του.[1] Στη λήξη της σύμβασης ο επιχειρηματίας έχει δικαίωμα είτε να την ανανεώσει είτε να αγοράσει το πράγμα με πολύ χαμηλό κόστος. 

Η συμφωνία μεταξύ του επιχειρηματία και της εταιρίας Leasing περιλαμβάνει προδιατυπωμένους  όρους. Ακριβώς για αυτό τον λόγο η σύμβαση πρέπει να εξετάζεται ιδιαιτέρως προσεκτικά είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο είτε από νομικό εκπρόσωπο της επιχείρησης, καθώς οι όροι είναι συνήθως προδιατυπωμένοι από την εταιρία Leasingκαι θα δεσμεύουν τα συμβαλλόμενα μέρη. 

Ο ενδιαφερόμενος δεν χρειάζεται  ούτε να εκταμιεύσει το ποσό της αγοράς του εξοπλισμού μειώνοντας έτσι τη ρευστότητα του, ούτε να το δανειστεί μέσω πίστωσης  από κάποιο πιστωτικό  ίδρυμα.  Ως προς την οικονομική της σημασίας, η σύμβαση Leasing προσφέρει ένα σύνολο πλεονεκτημάτων:

1.Η σύμβαση Leasingεπιτρέπει στην επιχείρηση να αποκτήσει, να ανανεώσει και να επεκτείνει τον εξοπλισμό της, χωρίς παράλληλα να πρέπει να διαθέσει ιδία κεφάλαια ή να προβεί σε δανεισμό. [2] 

2.Με την χρηματοδοτική μίσθωση (σύμβαση Leasing) η επιχείρηση εξοικονομεί ίδια κεφάλαια, καθώς η πληρωμή του μισθώματος γίνεται από τα κέρδη του τρέχοντος οικονομικού έτους. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που εξοικονομεί σε αποδοτικότερες για την επιχείρηση επενδύσεις.

3.Μέσω της σύμβασης Leasing καλύπτεται το συνολικό κόστος του εξοπλισμού, δηλαδή το 100% της αξίας του. Αντίθετα, ο δανεισμός από ένα πιστωτικό ίδρυμα για παράδειγμα, καλύπτει συνήθως κατά ανώτατο όριο το 60-70% της επένδυσης. Το υπόλοιπο ποσοστό είτε πρέπει να καλυφθεί με κεφάλαια της επιχείρησης είτε να εξασφαλιστεί άλλη πηγή χρηματοδότησης.

4.Η σύμβαση Leasing αποτελεί πρόσθετη πηγή κεφαλαίου για μια μικρομεσαία επιχείρηση. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σήμερα είναι συνήθως επιβαρυμένες με μία τουλάχιστον σύμβαση πίστωσης με ένα πιστωτικό ίδρυμα (π.χ. δάνειο), ενώ ταυτόχρονα έχουν μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα. Το κριτήριο αυτό δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη κατά την χρηματοδοτική μίσθωση.[3]

Ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής μίσθωσης έχουν τα φορολογικά πλεονεκτήματα που αυτή προσφέρει. Το μίσθωμα θεωρείται δαπάνη και εκπίπτει από τα ακαθάριστα έξοδα της επιχείρησης ή του επιχειρηματία.[4]

Κατά το άρθρο 6 Ν. 1665/1986 ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις που συνάπτουν συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης απαλλάσσονται από οποιαδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά, δικαιώματα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ είτε επιβάλλονται στο αγαθό κατά την εισαγωγή είτε μεταγενέστερα. 

Πληροφορίες για ασφαλή απόκτηση χρηματοδότησης εκτός του πιστωτικού συστήματος καθώς και τη λειτουργία και τις ειδικότερες μορφές που μπορεί να λάβει η χρηματοδοτική μίσθωση, θα εκτεθούν σε επόμενα άρθρα που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της NewLaw.

Για οποιαδήποτε απορία ή περαιτέρω πληροφορία σε σχέση με τα ανωτέρω ζητήματα, καθώς και νομική προστασία για οποιονδήποτε αντιμετωπίζει παρόμοια θέματα, η NEWLAW είναι στη διάθεσή σας -Τηλ. επικοινωνίας: 2310 551 501, 2310 261 501, 2310 261 502.

 

[1] Βλ. Αστ. Γεωργιάδης, ΕπισκΕΔ 1, 456.

[2] Αναλυτικότερα Αστ. Γεωργιάδης, ΕπισκΕΔ 1, 456.

[3] Π. Μάζης, Η χρηματοδοτική μίσθωση, αρ. περ. 16 επ., 3η έκδοση, 2010.

[4] Απ. Γεωργιάδης, Νέες μορφές συμβάσεων, σελ. 26, 6η έκδοση, 2015 

ΙΚΕ και Leasing: Επιχειρείν με Ευκολία και Ευελιξία

 

Η δημιουργία και η αποτελεσματική λειτουργία μιας επιχείρησης αποτελεί στο μυαλό των περισσότερων μια επίπονη, δύσκολη και συχνά αβέβαιη διαδικασία. Μέσα από αυτό το άρθρο όμως, θα αποδειχθεί ότι η υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας είναι εφικτή, χωρίς να δαπανηθεί κάποιο ιδιαίτερο κόστος και χωρίς να αναλώσει κανείς πολύτιμο χρόνο. Το μόνο που πρέπει να γνωρίζει κανείς είναι τα κατάλληλα νομικά εργαλεία, τα οποία καθιστούν την έλλειψη χρηματοδότησης και την οικονομική κρίση ασήμαντες παραμέτρους. Όσα θα αναφερθούν παρακάτω, αποτελούν εργαλεία που έχουν διαμορφωθεί στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο από την ίδια την αγορά με σκοπό να εξυπηρετήσουν με το πιο αποτελεσματικό τρόπο τις ανάγκες της.

Το πρώτο που συχνά πρέπει να αναρωτηθεί κανείς, όταν αρχίζει να επεξεργάζεται την πιθανότητα δημιουργία της δικιάς του επιχείρησης,  είναι το αν επιθυμεί να λάβει αυτή την μορφή ενός νομικού προσώπου ή να ασκηθεί ως ατομική εμπορική δραστηριότητα. Κατά πάσα πιθανότητα κάποιος θα προτιμούσε την άσκηση μιας εμπορικής δραστηριότητας μέσα από την δημιουργία μιας μικρομεσαίας επιχείρησης. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτέλεσαν σημαντικό κορμό της ελληνικής οικονομίας τις τελευταίες δεκαετίες είτε δεν είχαν νομική μορφή είτε λάμβαναν την νομική μορφή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας.

Σήμερα,  οι παραπάνω νομικές μορφές (ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρία) δεν προτιμώνται, με αποτέλεσμα να περιπίπτουν σε αχρησία. Αυτό οφείλεται τόσο στην αυξημένη ευθύνη των εταίρων για τα χρέη της εταιρίας όσο και στην ανάγκη ύπαρξης κεφαλαίου. Η νέα εταιρική μορφή, που ονομάζεται Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.) και η οποία εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη με τον νόμο 4072/2012, διακρίνεται για την ικανότητά της να ξεπερνά αυτούς τους σκοπέλους, λειτουργώντας ως επιχειρηματικό κίνητρο.

Κατ’ αρχάς, η Ι.Κ.Ε. είναι κατάλληλα διαμορφωμένη για την άσκηση μικρομεσαίας επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς διακρίνεται για την ευελιξία της και την απλότητά της τόσο κατά την ίδρυση όσο και κατά την λειτουργία της. Τα στοιχεία που μας επιτρέπουν να καταλήξουμε σε αυτό το συμπέρασμα είναι τα εξής:

1.Η συμμετοχή και η ίδρυση της Ι.Κ.Ε. δεν συνδέεται με την συγκέντρωση κεφαλαίου. Αυτό κατά τον νόμο μπορεί να είναι και μηδενικό (άρθρο 43 παρ. 3 εδ. α΄ Ν.4072/2012).

2.Οι εταίροι ιδρύοντας την Ι.Κ.Ε. υποχρεούνται να καταβάλλουν εισφορά, η οποία   συνδέεται με την απόκτηση εταιρικού μερίδιου των εταίρων, δηλαδή από τη συμμετοχή τους στην εταιρία (άρθρα 75, 76 Ν.4072/2012)

3.Οι εισφορές που καταβάλλουν οι εταίροι όμως, δεν είναι απαραίτητο να είναι χρηματικές. Οι εισφορές των εταίρων μπορεί να είναι είτε κεφαλαιακές, είτε εξωκεφαλαιακές, είτε εγγυητικές. Αυτό σημαίνει ότι οι εταίροι μπορεί να αναλάβουν να καταβάλλουν κάποιο κεφάλαιο στην εταιρία, αν το επιθυμούν (κεφαλαιακή εισφορά), να καταβάλλουν την προσωπική τους εργασία στην εταιρία ή κάποιου άλλου είδους υπηρεσία (εξωκεφαλαιακή εισφορά) ή, τέλος, να αναλάβουν έναντι τρίτων την υποχρέωση αποπληρωμής υποχρεώσεων της εταιρίας.

4.Οι εταίροι και οι διαχειριστές της εταιρίας σύμφωνα με τον νόμο (άρθρο 43 παρ. 2 Ν.4072/2012), δεν ευθύνονται για τα χρέη της εταιρίας απέναντι στους δανειστές της. Αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η εταιρία.

5. Οι ιδρυτές-εταίροι της Ι.Κ.Ε. έχουν την δυνατότητα να διαμορφώσουν όμως την ευθύνη τους έναντι των δανειστών προσαρμόζοντας την εταιρία στις ανάγκες της κάθε συγκεκριμένης επιχείρησης.

6. Η σύσταση και η τροποποίηση της εταιρίας μπορεί να γίνει με απλό ιδιωτικό έγγραφο (δεν απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος) και δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα, αλλά και ένα σύνολο άλλων διατάξεων κατοχυρώνουν την απλότητα και στη ρύθμιση των εσωτερικών σχέσεων της εταιρίας. Το πλέγμα των παραπάνω νομοθετικών διατάξεων το καθιστoύν την ΙΚΕ πρόσφορο για  επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, οικογενειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις νέων καθώς και για τις νεοφυείς επιχειρήσεις (start-up).

Περαιτέρω, θεμιτός τρόπος χρηματοδότησης και απόκτησης εξοπλισμού της επιχείρησης αποτελεί η Σύμβαση Leasing. Βασικός στόχος της είναι η ευέλικτη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που συνήθως  στερούνται πιστοληπτικής ικανότητας, λόγω αδυναμίας παροχής εμπράγματων ή προσωπικών ασφαλειών. Σύνηθες χαρακτηριστικό είναι το ότι αυτές δεν διαθέτουν το απαραίτητο κεφάλαιο απόκτησης ή ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού, αναγκαίου για την περαιτέρω ανάπτυξής τους (βλ. αιτιολογική έκθεση του Ν. 1665/1986).

Τι είναι η Σύμβαση Leasing; Έχοντας βρει κανείς τον εξοπλισμό που χρειάζεται για την επιχείρησή του, μπορεί να έρθει σε επαφή με μία από τις εταιρίες Leasing (στην Ελλάδα λειτουργούν συνήθως με την μορφή θυγατρικών των Τραπεζικών Ανώνυμων Εταιριών), οι οποίες θα τον αγοράσουν γι’ αυτόν.  Στη συνέχεια, το αγαθό συμφωνείται να παραχωρηθεί για χρήση για επαγγελματικό σκοπό, στον επιχειρηματία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον τριών ετών για κινητά και δέκα ετών για ακίνητα).

Ο επιχειρηματίας καταβάλλει για την χρήση αυτή στην εταιρία Leasingένα χρηματικό ποσό ανά πεντάμηνο ή εξάμηνο, ως μίσθωμα, από τα κέρδη της χρήσης του.[1] Στη λήξη της σύμβασης ο επιχειρηματίας έχει δικαίωμα είτε να την ανανεώσει είτε να αγοράσει το πράγμα με πολύ χαμηλό κόστος. 

Η συμφωνία μεταξύ του επιχειρηματία και της εταιρίας Leasing περιλαμβάνει προδιατυπωμένους  όρους. Ακριβώς για αυτό τον λόγο η σύμβαση πρέπει να εξετάζεται ιδιαιτέρως προσεκτικά είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο είτε από νομικό εκπρόσωπο της επιχείρησης, καθώς οι όροι είναι συνήθως προδιατυπωμένοι από την εταιρία Leasingκαι θα δεσμεύουν τα συμβαλλόμενα μέρη. 

Ο ενδιαφερόμενος δεν χρειάζεται  ούτε να εκταμιεύσει το ποσό της αγοράς του εξοπλισμού μειώνοντας έτσι τη ρευστότητα του, ούτε να το δανειστεί μέσω πίστωσης  από κάποιο πιστωτικό  ίδρυμα.  Ως προς την οικονομική της σημασίας, η σύμβαση Leasing προσφέρει ένα σύνολο πλεονεκτημάτων:

1.Η σύμβαση Leasingεπιτρέπει στην επιχείρηση να αποκτήσει, να ανανεώσει και να επεκτείνει τον εξοπλισμό της, χωρίς παράλληλα να πρέπει να διαθέσει ιδία κεφάλαια ή να προβεί σε δανεισμό. [2] 

2.Με την χρηματοδοτική μίσθωση (σύμβαση Leasing) η επιχείρηση εξοικονομεί ίδια κεφάλαια, καθώς η πληρωμή του μισθώματος γίνεται από τα κέρδη του τρέχοντος οικονομικού έτους. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που εξοικονομεί σε αποδοτικότερες για την επιχείρηση επενδύσεις.

3.Μέσω της σύμβασης Leasing καλύπτεται το συνολικό κόστος του εξοπλισμού, δηλαδή το 100% της αξίας του. Αντίθετα, ο δανεισμός από ένα πιστωτικό ίδρυμα για παράδειγμα, καλύπτει συνήθως κατά ανώτατο όριο το 60-70% της επένδυσης. Το υπόλοιπο ποσοστό είτε πρέπει να καλυφθεί με κεφάλαια της επιχείρησης είτε να εξασφαλιστεί άλλη πηγή χρηματοδότησης.

4.Η σύμβαση Leasing αποτελεί πρόσθετη πηγή κεφαλαίου για μια μικρομεσαία επιχείρηση. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σήμερα είναι συνήθως επιβαρυμένες με μία τουλάχιστον σύμβαση πίστωσης με ένα πιστωτικό ίδρυμα (π.χ. δάνειο), ενώ ταυτόχρονα έχουν μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα. Το κριτήριο αυτό δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη κατά την χρηματοδοτική μίσθωση.[3]

Ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής μίσθωσης έχουν τα φορολογικά πλεονεκτήματα που αυτή προσφέρει. Το μίσθωμα θεωρείται δαπάνη και εκπίπτει από τα ακαθάριστα έξοδα της επιχείρησης ή του επιχειρηματία.[4]

Κατά το άρθρο 6 Ν. 1665/1986 ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις που συνάπτουν συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης απαλλάσσονται από οποιαδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά, δικαιώματα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ είτε επιβάλλονται στο αγαθό κατά την εισαγωγή είτε μεταγενέστερα. 

Πληροφορίες για ασφαλή απόκτηση χρηματοδότησης εκτός του πιστωτικού συστήματος καθώς και τη λειτουργία και τις ειδικότερες μορφές που μπορεί να λάβει η χρηματοδοτική μίσθωση, θα εκτεθούν σε επόμενα άρθρα που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της NewLaw.

Για οποιαδήποτε απορία ή περαιτέρω πληροφορία σε σχέση με τα ανωτέρω ζητήματα, καθώς και νομική προστασία για οποιονδήποτε αντιμετωπίζει παρόμοια θέματα, η NEWLAW είναι στη διάθεσή σας -Τηλ. επικοινωνίας: 2310 551 501, 2310 261 501, 2310 261 502.

 

[1] Βλ. Αστ. Γεωργιάδης, ΕπισκΕΔ 1, 456.

[2] Αναλυτικότερα Αστ. Γεωργιάδης, ΕπισκΕΔ 1, 456.

[3] Π. Μάζης, Η χρηματοδοτική μίσθωση, αρ. περ. 16 επ., 3η έκδοση, 2010.

[4] Απ. Γεωργιάδης, Νέες μορφές συμβάσεων, σελ. 26, 6η έκδοση, 2015 

Τα πιο διαβασμενα