10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Νέες Τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα

Νέες αλλαγές έρχονται στον Ποινικό Κώδικα με το νομοσχέδιο για το νέο Σύμφωνο Συμβίωσης. Οι «κρυμμένες» τροποποιήσεις φέρνουν αλλαγές και στο 14ο κεφάλαιο και πιο συγκεκριμένα σε άρθρα που αφορούν τη διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών και την παρακώλυση της.

Με τις νέες παραγράφους εισάγονται νέες μειωμένες ποινές στην περίπτωση που οι προσβολές είχαν μειωμένη έκταση, δεν υπήρξε δηλαδή κίνδυνος για πράγματα ή άνθρωπο στην περίπτωση της διατάραξης, ενώ στην περίπτωση της παρακώλυσης εφόσον αυτή ήταν ασήμαντη ή μικρής διάρκειας.

  • Πιο συγκεκριμένα: Στο άρθρο 290 του Ποινικού Κώδικα (Διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Αν από την πράξη της παραγράφου 1 δεν προέκυψε δυνατότητα κινδύνου για άνθρωπο επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι έξι μηνών»

  • Στο άρθρο 291 παράγραφος 1 του Ποινικού Κώδικα (Διατάραξη της ασφάλειας σιδηροδρόμων, πλοίων και αεροσκαφών) προστίθεται τελευταίο ως εξής:

«Αν από την πράξη δεν προέκυψε δυνατότητα κοινού κινδύνου για ξένα πράγματα ή κινδύνου για άνθρωπο επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι έξι μηνών»

  • Στο άρθρο 292 του Ποινικού Κώδικα (Παρακώλυση συγκοινωνιών) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Αν η παρεμπόδιση της λειτουργίας της κοινόχρηστης εγκατάστασης δεν ήταν σημαντική, ιδίως εφόσον δεν ήταν μεγάλης διάρκειας ή έκτασης, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης μέχρι έξι μηνών».

Τέλος προστίθεται και δεύτερο εδάφιο στο άρθρο 298 ΠΚ που δίνει τη δυνατότητα δικαστικής άφεσης της ποινής όταν το δικαστήριο είναι βέβαιο ότι ο κίνδυνος ήταν ασήμαντος ή αν ο δράστης τέλεσε την πράξη για την προάσπιση μείζονος κοινωνικού συμφέροντος.

Νέες Τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα

Νέες αλλαγές έρχονται στον Ποινικό Κώδικα με το νομοσχέδιο για το νέο Σύμφωνο Συμβίωσης. Οι «κρυμμένες» τροποποιήσεις φέρνουν αλλαγές και στο 14ο κεφάλαιο και πιο συγκεκριμένα σε άρθρα που αφορούν τη διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών και την παρακώλυση της.

Με τις νέες παραγράφους εισάγονται νέες μειωμένες ποινές στην περίπτωση που οι προσβολές είχαν μειωμένη έκταση, δεν υπήρξε δηλαδή κίνδυνος για πράγματα ή άνθρωπο στην περίπτωση της διατάραξης, ενώ στην περίπτωση της παρακώλυσης εφόσον αυτή ήταν ασήμαντη ή μικρής διάρκειας.

  • Πιο συγκεκριμένα: Στο άρθρο 290 του Ποινικού Κώδικα (Διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Αν από την πράξη της παραγράφου 1 δεν προέκυψε δυνατότητα κινδύνου για άνθρωπο επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι έξι μηνών»

  • Στο άρθρο 291 παράγραφος 1 του Ποινικού Κώδικα (Διατάραξη της ασφάλειας σιδηροδρόμων, πλοίων και αεροσκαφών) προστίθεται τελευταίο ως εξής:

«Αν από την πράξη δεν προέκυψε δυνατότητα κοινού κινδύνου για ξένα πράγματα ή κινδύνου για άνθρωπο επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι έξι μηνών»

  • Στο άρθρο 292 του Ποινικού Κώδικα (Παρακώλυση συγκοινωνιών) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Αν η παρεμπόδιση της λειτουργίας της κοινόχρηστης εγκατάστασης δεν ήταν σημαντική, ιδίως εφόσον δεν ήταν μεγάλης διάρκειας ή έκτασης, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης μέχρι έξι μηνών».

Τέλος προστίθεται και δεύτερο εδάφιο στο άρθρο 298 ΠΚ που δίνει τη δυνατότητα δικαστικής άφεσης της ποινής όταν το δικαστήριο είναι βέβαιο ότι ο κίνδυνος ήταν ασήμαντος ή αν ο δράστης τέλεσε την πράξη για την προάσπιση μείζονος κοινωνικού συμφέροντος.

Τα πιο διαβασμενα