29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
Η Αξία του Εμπορικού Σήματος για τις Μικρές Επιχειρήσεις Σήμερα.

 

Οι φορείς των επιχειρήσεων είτε ως φυσικά πρόσωπα είτε ως νομικά πρόσωπα επιθυμώντας να διευρύνουν τον κύκλο των πελατών του χρησιμοποιούν το σήμα το οποίο συντελεί στην προσέλκυση νέων πελατών και στη συγκρότηση νέων. Ωστόσο, το σήμα αποτελεί μέσο το οποίο διευκολύνει το καταναλωτικό κοινό να αναζητήσει προϊόντα της προτίμησής του με συγκεκριμένη ποιότητα και με συγκεκριμένες ιδιότητες.

Βασική λειτουργία του σήματος αποτελεί η λειτουργία προέλευσης, με βάση την οποία τα προϊόντα τα οποία το φέρουν συνδέονται με μια συγκεκριμένη επιχείρηση. Ταυτόχρονα, λειτουργεί ως μέσο διαφήμισης για το προϊόν και την επιχείρηση. Καθίσταται από τα παραπάνω κατανοητό και εμφανές τόσο το γιατί το σήμα αποτελεί άυλο αγαθό με οικονομική αξία όσο και γιατί το δίκαιο έχει θεσπίσει μια σειρά από ρυθμίσεις μέσω των οποίων αυτό θα προστατευτεί. Ο φορέας της επιχείρησης μπορεί προκειμένου να προστατεύσει τα οικονομικά του συμφέροντα να επιλέξει είτε την κατοχύρωση του σήματος σε εθνικό επίπεδο είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με τον Ν. 4072/2012 επιχειρήθηκε ένας εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας σχετικά με το εμπορικό σήμα. Στον νόμο ενσωματώθηκαν, η Οδηγία 2004/48/ΕΚ,  το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης για τη διεθνή καταχώριση των σημάτων (Ν. 2783/2000) και ο Κανονισμός για το κοινοτικό σήμα 207/2009/ΕΚ.

Προστασίας του Σήματος

Η προστασία των εμπορικών σημάτων διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 121-196 του Ν. 4072/2012, των άρθρων 1 και 13 του ν.δ. 146/1914 καθώς και των γενικών διατάξεων των άρθρων 57-59 και 914 επ. ΑΚ.

Το δικαίωμα αποκλειστικής κτήσης αποκτάται με την καταχώρησή του (Άρθρο 122), δηλαδή από τη μέρα που θα υποβληθεί η σχετική αίτηση.

Ιδίως παρέχει το δικαίωμα της χρήσης αυτού, το δικαίωμα να επιθέτει αυτό στα προϊόντα, τα οποία προορίζεται να διακρίνει, να χαρακτηρίζει της παρεχόμενες υπηρεσίες, να επιθέτει αυτό στα περικαλύμματα και τις συσκευασίες των εμπορευμάτων, στο χαρτί αλληλογραφίας, στα τιμολόγια, τους τιμοκαταλόγους, τις αγγελίες, τις κάθε είδους διαφημίσεις, ως και σε άλλο έντυπο υλικό και να το χρησιμοποιεί σε ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα (άρθρο 125 § 1 του Ν. 4072/2012).  

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 125 παρ. 3 και 4 του Ν. 4072/2012 ο δικαιούχος μπορεί να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές χωρίς την άδειά του :

α. σημείο ταυτόσημο µε το σήμα για προϊόντα ή υπηρεσίες που ταυτίζονται µε εκείνες για τις οποίες το σήµα έχει καταχωρισθεί,

β. σηµείο για το οποίο, λόγω της ταυτότητας ή της ομοιότητάς του µε το σήμα και της ταυτότητας ή ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών που καλύπτονται από το σήμα, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης, περιλαμβανομένου και του κινδύνου συσχέτισης,

 γ. σημείο ταυτόσημο ή παρόμοιο µε το σήμα που έχει αποκτήσει φήμη και η χρησιμοποίηση του σημείου θα προσπόριζε σε αυτό, χωρίς εύλογη αιτία, αθέμιτο όφελος από το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου σήματος ή θα έβλαπτε το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη αυτού, ανεξάρτητα αν το σημείο προορίζεται να διακρίνει προϊόντα ή υπηρεσίες που ομοιάζουν µε τα προϊόντα ή υπηρεσίες του προγενέστερου σήματος.

Ο δικαιούχος του σήματος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο:

α. την απλή διέλευση παραποιημένων ή αποµιµητικών προϊόντων μέσα από την Ελληνική Επικράτεια µε προορισμό άλλη χώρα ή την εισαγωγή µε σκοπό την επανεξαγωγή,

β. την επίθεση του σήματος σε γνήσια προϊόντα παραγωγής του που προόριζε να κυκλοφορήσει ως ανώνυμα, γ. την αφαίρεση του σήματος από γνήσια προϊόντα και τη διάθεσή τους στην αγορά ως ανώνυμων ή µε άλλο σήμα.

 

Προστασία από Προσβολή

Η προστασία του εθνικού σήματος διαρκεί για μια δεκαετία που αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας κατάθεσης, με δικαίωμα παράτασης ανά δεκαετία.

Όποιος κατά παράβαση του άρθρου 125 χρησιμοποιεί ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο προσβάλλει σήμα που ανήκει σε άλλον, μπορεί να εναχθεί για άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον, καθώς και να υποχρεωθεί σε αποζημίωση.

Με την αξίωση για την άρση της προσβολής ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει μεταξύ άλλων:

α) την απόσυρση από το εμπόριο των εμπορευμάτων που κρίθηκε ότι προσβάλλουν δικαίωμα του σήματος και, εφόσον απαιτείται, των υλικών που κυρίως χρησίμευσαν στην προσβολή,

β) την αφαίρεση του προσβάλλοντος σήματος ή του διακριτικού γνωρίσματος ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, την οριστική απομάκρυνση των εμπορευμάτων που φέρουν το προσβάλλον σημείο από το εμπόριο και

γ) την καταστροφή αυτών.

Εφόσον το δικαστήριο καταδικάσει σε παράλειψη πράξης, απειλεί για κάθε παράβαση χρηματική ποινή 3.000 έως 10.000 ευρώ υπέρ του δικαιούχου, καθώς και προσωπική κράτηση μέχρι ένα έτος.

Όποιος υπαιτίως προσβάλλει ξένο σήμα, υποχρεούται σε αποζημίωση και σε ικανοποίηση της ηθικής βλάβης. Η αποζημίωση μπορεί να υπολογισθεί και µε βάση το ποσόν το οποίο θα είχε καταβάλει ο προσβάλλων για δικαιώματα ή λοιπές αμοιβές, αν είχε ζητήσει την άδεια χρήσης από τον δικαιούχο.

Το δικαστήριο κατά τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λαμβάνει υπόψη του, μεταξύ άλλων, τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις, καθώς και την απώλεια κερδών που υφίσταται ο δικαιούχος και τα τυχόν οφέλη που αποκόμισε ο προσβάλλων το σήμα.

Αν εμπορικό σήμα έχει επικρατήσει και ως διακριτικό γνώρισμα επιχείρησης και λόγω της χρησιμοποίησής του από άλλον υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης, τότε το σήμα προστατεύεται και βάσει του άρθρου 13 του ν.δ. 146/1914.

 

Ευρωπαϊκό Σήμα

Εάν επιθυμείτε προστασία σε περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο EUIPO για ευρωπαϊκά σήμα. Η υποβολή της αίτησης γίνεται σε μία μόνο γλώσσα και αφορά την καταχώριση του σήματος για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών. Αφού ολοκληρωθεί η καταχώριση, μπορείτε να ανανεώνετε επ' αόριστον το σήμα σας κάθε 10 χρόνια. Προκειμένου να καταχωρηθεί ένα διακριτικό γνώρισμα προϊόντων ή υπηρεσιών ως σήμα θα πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

1. Από την 1η Οκτωβρίου 2017, η απαίτηση γραφικής αναπαράστασης δεν ισχύει πλέον για την υποβολή αίτησης σήματος. Αυτό σημαίνει ότι, από τη συγκεκριμένη ημερομηνία, τα σημεία μπορούν να αναπαρίστανται σε οποιαδήποτε κατάλληλη μορφή με τη χρήση ευρέως διαθέσιμης τεχνολογίας, εφόσον η αναπαράσταση είναι σαφής, ακριβής, αυτοτελής, εύκολα προσβάσιμη, κατανοητή, χρονικά σταθερή και αντικειμενική.

2. Η μορφή αυτή όμως, θα πρέπει να έχει διακριτικό χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να σας διακρίνει από άλλες επιχειρήσεις στην αγορά ώστε να μπορείτε να προστατεύετε και να αναπτύσσετε την ταυτότητα και την αξία της επωνυμίας σας.

3. Το σήμα σας δεν πρέπει να περιγράφει τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που παρέχετε. Το σήμα σας δεν θα πρέπει να μονοπωλεί ένα διακριτικό σημείο που απλώς περιγράφει τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που παρέχετε. Τέτοια σημεία πρέπει να παραμείνουν διαθέσιμα για τον καθένα: για εσάς και για τους ανταγωνιστές σας.

Το περιεχόμενο και το εύρος των εξουσιών που παρέχει η καταχώριση του σήματος στο δικαιούχο είναι ανάλογης με το περιεχόμενο και το εύρος του δικαιώματος στο σήμα κατά το εθνικό δίκαιο. Η διαφορά έγκειται στα τοπικά όρια εντός των οποίων εντοπίζεται η προστασία.

Πλέον, μια επιχείρηση αν επιθυμεί μπορεί να αποκτήσει προστασία μέσω της κατοχύρωσης σήματος πιστοποίησης. Το σήμα πιστοποίησης δηλώνει ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που φέρουν το σήμα πληρούν το συγκεκριμένο πρότυπο που καθορίζεται στον κανονισμό χρήσης και ελέγχεται υπό την ευθύνη του κατόχου του σήματος πιστοποίησης, ανεξαρτήτως της ταυτότητας της επιχείρησης που παράγει ή παρέχει στην πραγματικότητα τα επίμαχα προϊόντα και υπηρεσίες και πραγματικά χρησιμοποιεί το σήμα πιστοποίησης.

Οι καταθέτες σημάτων πιστοποίησης πρέπει να δηλώνουν στις αιτήσεις τους ότι υποβάλλουν αίτηση για σήμα πιστοποίησης της ΕΕ.

Ο κανονισμός χρήσης είναι βασικό στοιχείο του σήματος πιστοποίησης. Υποβάλλεται εντός δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης και περιλαμβάνει κυρίως:

  • τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών προς πιστοποίηση
  • τις προϋποθέσεις χρήσης του σήματος πιστοποίησης της ΕΕ
  • τα μέτρα ελέγχου και εποπτείας που εφαρμόζει ο κάτοχος του σήματος πιστοποίησης.

Υπάρχουν δύο σημαντικοί περιορισμοί για το σήμα πιστοποίησης της ΕΕ. Πρώτον, το σήμα πιστοποίησης δεν μπορεί να ανήκει σε πρόσωπο το οποίο ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα αποκλειστικά με σκοπό τη πώληση των προϊόντων ή υπηρεσιών που πιστοποιούνται. Ο κάτοχος του σήματος πιστοποίησης απαγορεύεται να κάνει χρήση του σήματος για τα πιστοποιημένα προϊόντα ή υπηρεσίες που καλύπτονται. Δεύτερον, το σήμα πιστοποίησης δεν μπορεί να υποβληθεί για σκοπούς διάκρισης των προϊόντων ή των υπηρεσιών που πιστοποιούνται με βάση τη γεωγραφική προέλευση (π.χ. κρασί Βουργουνδίας, Σκωτσέζικο ουίσκι).

Εύλογα αναρωτιέται κανείς τι προσφέρει η καταχώριση του σήματος σε μια μικρή επιχείρηση. Το σήμα έχει εμπορική αξία και δημιουργεί έναν ισχυρό δεσμό μεταξύ επιχείρησης και προϊόντος/υπηρεσίας που προέρχεται από την επιχείρηση. Αυτό σημαίνει ότι η ευημερία μιας επιχείρησης και η ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει αυξάνει την οικονομική αξία του σήματος, το οποίο μπορεί να μεταβιβαστεί αυτοτελώς. Το σήμα μιας τέτοιας επιχείρησης αποκτά και αυτοτελή διαφημιστική αξία, ενώ ταυτόχρονα προσδίδει κύρος και σοβαρότητα στην επιχείρηση.  Τέλος, διασφαλίζει ότι ένα συγκεκριμένο προϊόν συνδέεται στο μυαλό του καταναλωτικού κοινού με συγκεκριμένη επιχείρηση, δίνοντας έτσι στο δικαιούχο του σήματος το δικαίωμα να απαγορεύσει σε κάθε τρίτον να εκμεταλλεύεται οικονομικά το ίδιο ή παρόμοιο σήμα για ίδια ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία, καθώς και για την διεκπεραίωση οποιασδήποτε υπόθεσης σχετικής με τα παραπάνω ζητήματα επικοινωνήστε τώρα με τη NEWLAW προκειμένου να σας παρέχουμε άμεσα σύγχρονες συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες μέσω των έμπειρων και ειδικά καταρτισμένων συνεργατών μας. Τηλ. επικοινωνίας: 2310 551 501, 2310 261 501, 2310 261 502.

 

 

Η Αξία του Εμπορικού Σήματος για τις Μικρές Επιχειρήσεις Σήμερα.

 

Οι φορείς των επιχειρήσεων είτε ως φυσικά πρόσωπα είτε ως νομικά πρόσωπα επιθυμώντας να διευρύνουν τον κύκλο των πελατών του χρησιμοποιούν το σήμα το οποίο συντελεί στην προσέλκυση νέων πελατών και στη συγκρότηση νέων. Ωστόσο, το σήμα αποτελεί μέσο το οποίο διευκολύνει το καταναλωτικό κοινό να αναζητήσει προϊόντα της προτίμησής του με συγκεκριμένη ποιότητα και με συγκεκριμένες ιδιότητες.

Βασική λειτουργία του σήματος αποτελεί η λειτουργία προέλευσης, με βάση την οποία τα προϊόντα τα οποία το φέρουν συνδέονται με μια συγκεκριμένη επιχείρηση. Ταυτόχρονα, λειτουργεί ως μέσο διαφήμισης για το προϊόν και την επιχείρηση. Καθίσταται από τα παραπάνω κατανοητό και εμφανές τόσο το γιατί το σήμα αποτελεί άυλο αγαθό με οικονομική αξία όσο και γιατί το δίκαιο έχει θεσπίσει μια σειρά από ρυθμίσεις μέσω των οποίων αυτό θα προστατευτεί. Ο φορέας της επιχείρησης μπορεί προκειμένου να προστατεύσει τα οικονομικά του συμφέροντα να επιλέξει είτε την κατοχύρωση του σήματος σε εθνικό επίπεδο είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με τον Ν. 4072/2012 επιχειρήθηκε ένας εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας σχετικά με το εμπορικό σήμα. Στον νόμο ενσωματώθηκαν, η Οδηγία 2004/48/ΕΚ,  το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης για τη διεθνή καταχώριση των σημάτων (Ν. 2783/2000) και ο Κανονισμός για το κοινοτικό σήμα 207/2009/ΕΚ.

Προστασίας του Σήματος

Η προστασία των εμπορικών σημάτων διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 121-196 του Ν. 4072/2012, των άρθρων 1 και 13 του ν.δ. 146/1914 καθώς και των γενικών διατάξεων των άρθρων 57-59 και 914 επ. ΑΚ.

Το δικαίωμα αποκλειστικής κτήσης αποκτάται με την καταχώρησή του (Άρθρο 122), δηλαδή από τη μέρα που θα υποβληθεί η σχετική αίτηση.

Ιδίως παρέχει το δικαίωμα της χρήσης αυτού, το δικαίωμα να επιθέτει αυτό στα προϊόντα, τα οποία προορίζεται να διακρίνει, να χαρακτηρίζει της παρεχόμενες υπηρεσίες, να επιθέτει αυτό στα περικαλύμματα και τις συσκευασίες των εμπορευμάτων, στο χαρτί αλληλογραφίας, στα τιμολόγια, τους τιμοκαταλόγους, τις αγγελίες, τις κάθε είδους διαφημίσεις, ως και σε άλλο έντυπο υλικό και να το χρησιμοποιεί σε ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα (άρθρο 125 § 1 του Ν. 4072/2012).  

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 125 παρ. 3 και 4 του Ν. 4072/2012 ο δικαιούχος μπορεί να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές χωρίς την άδειά του :

α. σημείο ταυτόσημο µε το σήμα για προϊόντα ή υπηρεσίες που ταυτίζονται µε εκείνες για τις οποίες το σήµα έχει καταχωρισθεί,

β. σηµείο για το οποίο, λόγω της ταυτότητας ή της ομοιότητάς του µε το σήμα και της ταυτότητας ή ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών που καλύπτονται από το σήμα, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης, περιλαμβανομένου και του κινδύνου συσχέτισης,

 γ. σημείο ταυτόσημο ή παρόμοιο µε το σήμα που έχει αποκτήσει φήμη και η χρησιμοποίηση του σημείου θα προσπόριζε σε αυτό, χωρίς εύλογη αιτία, αθέμιτο όφελος από το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου σήματος ή θα έβλαπτε το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη αυτού, ανεξάρτητα αν το σημείο προορίζεται να διακρίνει προϊόντα ή υπηρεσίες που ομοιάζουν µε τα προϊόντα ή υπηρεσίες του προγενέστερου σήματος.

Ο δικαιούχος του σήματος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο:

α. την απλή διέλευση παραποιημένων ή αποµιµητικών προϊόντων μέσα από την Ελληνική Επικράτεια µε προορισμό άλλη χώρα ή την εισαγωγή µε σκοπό την επανεξαγωγή,

β. την επίθεση του σήματος σε γνήσια προϊόντα παραγωγής του που προόριζε να κυκλοφορήσει ως ανώνυμα, γ. την αφαίρεση του σήματος από γνήσια προϊόντα και τη διάθεσή τους στην αγορά ως ανώνυμων ή µε άλλο σήμα.

 

Προστασία από Προσβολή

Η προστασία του εθνικού σήματος διαρκεί για μια δεκαετία που αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας κατάθεσης, με δικαίωμα παράτασης ανά δεκαετία.

Όποιος κατά παράβαση του άρθρου 125 χρησιμοποιεί ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο προσβάλλει σήμα που ανήκει σε άλλον, μπορεί να εναχθεί για άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον, καθώς και να υποχρεωθεί σε αποζημίωση.

Με την αξίωση για την άρση της προσβολής ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει μεταξύ άλλων:

α) την απόσυρση από το εμπόριο των εμπορευμάτων που κρίθηκε ότι προσβάλλουν δικαίωμα του σήματος και, εφόσον απαιτείται, των υλικών που κυρίως χρησίμευσαν στην προσβολή,

β) την αφαίρεση του προσβάλλοντος σήματος ή του διακριτικού γνωρίσματος ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, την οριστική απομάκρυνση των εμπορευμάτων που φέρουν το προσβάλλον σημείο από το εμπόριο και

γ) την καταστροφή αυτών.

Εφόσον το δικαστήριο καταδικάσει σε παράλειψη πράξης, απειλεί για κάθε παράβαση χρηματική ποινή 3.000 έως 10.000 ευρώ υπέρ του δικαιούχου, καθώς και προσωπική κράτηση μέχρι ένα έτος.

Όποιος υπαιτίως προσβάλλει ξένο σήμα, υποχρεούται σε αποζημίωση και σε ικανοποίηση της ηθικής βλάβης. Η αποζημίωση μπορεί να υπολογισθεί και µε βάση το ποσόν το οποίο θα είχε καταβάλει ο προσβάλλων για δικαιώματα ή λοιπές αμοιβές, αν είχε ζητήσει την άδεια χρήσης από τον δικαιούχο.

Το δικαστήριο κατά τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λαμβάνει υπόψη του, μεταξύ άλλων, τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις, καθώς και την απώλεια κερδών που υφίσταται ο δικαιούχος και τα τυχόν οφέλη που αποκόμισε ο προσβάλλων το σήμα.

Αν εμπορικό σήμα έχει επικρατήσει και ως διακριτικό γνώρισμα επιχείρησης και λόγω της χρησιμοποίησής του από άλλον υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης, τότε το σήμα προστατεύεται και βάσει του άρθρου 13 του ν.δ. 146/1914.

 

Ευρωπαϊκό Σήμα

Εάν επιθυμείτε προστασία σε περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο EUIPO για ευρωπαϊκά σήμα. Η υποβολή της αίτησης γίνεται σε μία μόνο γλώσσα και αφορά την καταχώριση του σήματος για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών. Αφού ολοκληρωθεί η καταχώριση, μπορείτε να ανανεώνετε επ' αόριστον το σήμα σας κάθε 10 χρόνια. Προκειμένου να καταχωρηθεί ένα διακριτικό γνώρισμα προϊόντων ή υπηρεσιών ως σήμα θα πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

1. Από την 1η Οκτωβρίου 2017, η απαίτηση γραφικής αναπαράστασης δεν ισχύει πλέον για την υποβολή αίτησης σήματος. Αυτό σημαίνει ότι, από τη συγκεκριμένη ημερομηνία, τα σημεία μπορούν να αναπαρίστανται σε οποιαδήποτε κατάλληλη μορφή με τη χρήση ευρέως διαθέσιμης τεχνολογίας, εφόσον η αναπαράσταση είναι σαφής, ακριβής, αυτοτελής, εύκολα προσβάσιμη, κατανοητή, χρονικά σταθερή και αντικειμενική.

2. Η μορφή αυτή όμως, θα πρέπει να έχει διακριτικό χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να σας διακρίνει από άλλες επιχειρήσεις στην αγορά ώστε να μπορείτε να προστατεύετε και να αναπτύσσετε την ταυτότητα και την αξία της επωνυμίας σας.

3. Το σήμα σας δεν πρέπει να περιγράφει τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που παρέχετε. Το σήμα σας δεν θα πρέπει να μονοπωλεί ένα διακριτικό σημείο που απλώς περιγράφει τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που παρέχετε. Τέτοια σημεία πρέπει να παραμείνουν διαθέσιμα για τον καθένα: για εσάς και για τους ανταγωνιστές σας.

Το περιεχόμενο και το εύρος των εξουσιών που παρέχει η καταχώριση του σήματος στο δικαιούχο είναι ανάλογης με το περιεχόμενο και το εύρος του δικαιώματος στο σήμα κατά το εθνικό δίκαιο. Η διαφορά έγκειται στα τοπικά όρια εντός των οποίων εντοπίζεται η προστασία.

Πλέον, μια επιχείρηση αν επιθυμεί μπορεί να αποκτήσει προστασία μέσω της κατοχύρωσης σήματος πιστοποίησης. Το σήμα πιστοποίησης δηλώνει ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που φέρουν το σήμα πληρούν το συγκεκριμένο πρότυπο που καθορίζεται στον κανονισμό χρήσης και ελέγχεται υπό την ευθύνη του κατόχου του σήματος πιστοποίησης, ανεξαρτήτως της ταυτότητας της επιχείρησης που παράγει ή παρέχει στην πραγματικότητα τα επίμαχα προϊόντα και υπηρεσίες και πραγματικά χρησιμοποιεί το σήμα πιστοποίησης.

Οι καταθέτες σημάτων πιστοποίησης πρέπει να δηλώνουν στις αιτήσεις τους ότι υποβάλλουν αίτηση για σήμα πιστοποίησης της ΕΕ.

Ο κανονισμός χρήσης είναι βασικό στοιχείο του σήματος πιστοποίησης. Υποβάλλεται εντός δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης και περιλαμβάνει κυρίως:

  • τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών προς πιστοποίηση
  • τις προϋποθέσεις χρήσης του σήματος πιστοποίησης της ΕΕ
  • τα μέτρα ελέγχου και εποπτείας που εφαρμόζει ο κάτοχος του σήματος πιστοποίησης.

Υπάρχουν δύο σημαντικοί περιορισμοί για το σήμα πιστοποίησης της ΕΕ. Πρώτον, το σήμα πιστοποίησης δεν μπορεί να ανήκει σε πρόσωπο το οποίο ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα αποκλειστικά με σκοπό τη πώληση των προϊόντων ή υπηρεσιών που πιστοποιούνται. Ο κάτοχος του σήματος πιστοποίησης απαγορεύεται να κάνει χρήση του σήματος για τα πιστοποιημένα προϊόντα ή υπηρεσίες που καλύπτονται. Δεύτερον, το σήμα πιστοποίησης δεν μπορεί να υποβληθεί για σκοπούς διάκρισης των προϊόντων ή των υπηρεσιών που πιστοποιούνται με βάση τη γεωγραφική προέλευση (π.χ. κρασί Βουργουνδίας, Σκωτσέζικο ουίσκι).

Εύλογα αναρωτιέται κανείς τι προσφέρει η καταχώριση του σήματος σε μια μικρή επιχείρηση. Το σήμα έχει εμπορική αξία και δημιουργεί έναν ισχυρό δεσμό μεταξύ επιχείρησης και προϊόντος/υπηρεσίας που προέρχεται από την επιχείρηση. Αυτό σημαίνει ότι η ευημερία μιας επιχείρησης και η ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει αυξάνει την οικονομική αξία του σήματος, το οποίο μπορεί να μεταβιβαστεί αυτοτελώς. Το σήμα μιας τέτοιας επιχείρησης αποκτά και αυτοτελή διαφημιστική αξία, ενώ ταυτόχρονα προσδίδει κύρος και σοβαρότητα στην επιχείρηση.  Τέλος, διασφαλίζει ότι ένα συγκεκριμένο προϊόν συνδέεται στο μυαλό του καταναλωτικού κοινού με συγκεκριμένη επιχείρηση, δίνοντας έτσι στο δικαιούχο του σήματος το δικαίωμα να απαγορεύσει σε κάθε τρίτον να εκμεταλλεύεται οικονομικά το ίδιο ή παρόμοιο σήμα για ίδια ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία, καθώς και για την διεκπεραίωση οποιασδήποτε υπόθεσης σχετικής με τα παραπάνω ζητήματα επικοινωνήστε τώρα με τη NEWLAW προκειμένου να σας παρέχουμε άμεσα σύγχρονες συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες μέσω των έμπειρων και ειδικά καταρτισμένων συνεργατών μας. Τηλ. επικοινωνίας: 2310 551 501, 2310 261 501, 2310 261 502.

 

 

Τα πιο διαβασμενα