26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών

 

Καθώς, οι πρακτικές και οι μέθοδοι που ακολουθούν οι Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών (ΕΕΟ), τόσο ως προς την ενημέρωση των πολιτών, όσο και ως προς την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, απασχολούν ιδιαίτερα την δικαστηριακή πρακτική, ωφέλιμο στο πλαίσιο αυτό είναι να αναφερθεί η Απόφαση 53/2016 της Ολομέλειας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η Αρχή κλήθηκε να απαντήσει σε σχέση με τη «νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων τρίτων προσώπων -μη οφειλετών στο πλαίσιο ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις». Θεωρώντας το ζήτημα μείζονος σημασίας με την 26/2016 Απόφασή της, παρέπεμψε την υπόθεση στο σύνολο της στην Ολομέλεια, προκειμένου να αποφασίσει επί των ζητημάτων που αφορούν το νόμιμο της  λειτουργίας του κλάδου των ΕΕΟ.

Κατά τον έλεγχο της δραστηριότητας των Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών και έχοντας ως γνώμονα πάντα τη προστασία του οφειλέτη, οι άνω αναφερόμενες εταιρείες έχουν υποχρέωση «να καταγράφουν όλες ανεξαιρέτως τις τηλεφωνικές κλήσεις (το περιεχόμενο και τα εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας) προς τους καλούμενους οφειλέτες, ανεξάρτητα με το ποιος απαντά τη κλήση, δηλαδή ο οφειλέτης ή τρίτο πρόσωπο».

Ακολούθως, δημιουργείται το ζήτημα της ενημέρωσης του τρίτου προσώπου σχετικά με την ανωτέρω καταγραφή, ούτως ώστε να μην θίγεται ο οφειλέτης από την έστω έμμεση αποκάλυψη στο τρίτο πρόσωπο (ενδεχομένως συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο του οφειλέτη) του ουσιώδους γεγονότος ότι τον αναζητά εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών προφανώς για ληξιπρόθεσμη οφειλή του.

Η Αρχή αποφάνθηκε σχετικά πως «η ανακοίνωση σε τρίτο – μη οφειλέτη του συνόλου των στοιχείων που επιβάλλει ο ν. 3758/2009 για την ενημέρωση του οφειλέτη δεν είναι νόμιμη».  Δηλαδή:

Η επικοινωνία πρέπει να περιορίζεται αυστηρά στην αναζήτηση του οφειλέτη και μέχρι να επιτευχθεί συνομιλία με τον ίδιο να μην αποκαλύπτονται σε τρίτους περισσότερα στοιχεία που να τον θίγουν.

Ο Ν. 3758/2009, όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4038/2012, ρητώς επιβάλλει την πλήρη και σαφή ενημέρωση του οφειλέτη (και όχι τρίτου) για τα στοιχεία του καλούντος, την καταγραφή των στοιχείων και του περιεχομένου της συνομιλίας, το σκοπό της καταγραφής, το χρόνο τήρησης των ανωτέρω, καθώς και το σκοπό της επικοινωνίας (την αναλυτική ενημέρωση του οφειλέτη για ληξιπρόθεσμη οφειλή του).

Ο ίδιος νόμος, προβλέπει την απαγόρευση όχλησης ή δυσφήμισης του οφειλέτη στους οικείους του (βλ. άρθρ. 5 περ. 4 και 9) και την προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων του οφειλέτη και τη μη αποκάλυψή τους (π.χ. της ύπαρξης ληξιπρόθεσμης οφειλής του) σε τρίτους (βλ. άρθρ. 8 παρ. 1).

Είναι σαφές πως η αποκάλυψη σε συγγενικό πρόσωπο του ουσιώδους γεγονότος ότι μία εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών τον αναζητά, προφανώς για ληξιπρόθεσμη οφειλή, είναι προδήλως ασυνεπής και προς την ερμηνεία που έχει δοθεί στον ειδικότερο Ν. 3758/2009.  Ταυτόχρονα, είναι αντίθετη και προς την ίδια τη συνταγματική θεώρηση του Νόμου υπό το πρίσμα του ατομικού δικαιώματος της προστασίας των προσωπικών δεδομένων (Άρθρο 9Ατου Συντάγματος) και της ομοίως συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της αναλογικότητας (Άρθρο 25 Συντάγματος), υπό την ειδικότερη έκφανση της αναγκαιότητας, που αποτελεί βασική αρχή του δικαίου της προστασίας των προσωπικών δεδομένων αλλά και υπό το πρίσμα της αρχής του σκοπού (άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β΄ του Ν. 2472/1997), όπως ορθά επισημαίνει και η απόφαση.

Τέλος, δεδομένου ότι ο σκοπός στην επικοινωνία με τον τρίτο δεν είναι η ενημέρωση του οφειλέτη για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, αλλά απλώς η τηλεφωνική ανεύρεσή του, η ενημέρωση των μη οφειλετών για την καταγραφή των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων της εταιρείας με αυτούς κατά την αναζήτηση των οφειλετών να γίνεται, όχι κατά την έναρξη της τηλεφωνικής επικοινωνίας, αλλά δια του τύπου.

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα αντιμετωπίζετε σε σχέση με τα ανωτέρω ζητήματα επικοινωνήστε τώρα με τη NEWLAW προκειμένου να σας παρέχουμε άμεσα σύγχρονες συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες μέσω των έμπειρων και ειδικά καταρτισμένων συνεργατών μας. Τηλ. επικοινωνίας: 2310 551 501, 2310 261 501, 2310 261 502.

 

Για το πλήρες κείμενο της Ολομέλειας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, πατήστε Εδώ:

 

Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών

 

Καθώς, οι πρακτικές και οι μέθοδοι που ακολουθούν οι Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών (ΕΕΟ), τόσο ως προς την ενημέρωση των πολιτών, όσο και ως προς την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, απασχολούν ιδιαίτερα την δικαστηριακή πρακτική, ωφέλιμο στο πλαίσιο αυτό είναι να αναφερθεί η Απόφαση 53/2016 της Ολομέλειας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η Αρχή κλήθηκε να απαντήσει σε σχέση με τη «νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων τρίτων προσώπων -μη οφειλετών στο πλαίσιο ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις». Θεωρώντας το ζήτημα μείζονος σημασίας με την 26/2016 Απόφασή της, παρέπεμψε την υπόθεση στο σύνολο της στην Ολομέλεια, προκειμένου να αποφασίσει επί των ζητημάτων που αφορούν το νόμιμο της  λειτουργίας του κλάδου των ΕΕΟ.

Κατά τον έλεγχο της δραστηριότητας των Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών και έχοντας ως γνώμονα πάντα τη προστασία του οφειλέτη, οι άνω αναφερόμενες εταιρείες έχουν υποχρέωση «να καταγράφουν όλες ανεξαιρέτως τις τηλεφωνικές κλήσεις (το περιεχόμενο και τα εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας) προς τους καλούμενους οφειλέτες, ανεξάρτητα με το ποιος απαντά τη κλήση, δηλαδή ο οφειλέτης ή τρίτο πρόσωπο».

Ακολούθως, δημιουργείται το ζήτημα της ενημέρωσης του τρίτου προσώπου σχετικά με την ανωτέρω καταγραφή, ούτως ώστε να μην θίγεται ο οφειλέτης από την έστω έμμεση αποκάλυψη στο τρίτο πρόσωπο (ενδεχομένως συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο του οφειλέτη) του ουσιώδους γεγονότος ότι τον αναζητά εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών προφανώς για ληξιπρόθεσμη οφειλή του.

Η Αρχή αποφάνθηκε σχετικά πως «η ανακοίνωση σε τρίτο – μη οφειλέτη του συνόλου των στοιχείων που επιβάλλει ο ν. 3758/2009 για την ενημέρωση του οφειλέτη δεν είναι νόμιμη».  Δηλαδή:

Η επικοινωνία πρέπει να περιορίζεται αυστηρά στην αναζήτηση του οφειλέτη και μέχρι να επιτευχθεί συνομιλία με τον ίδιο να μην αποκαλύπτονται σε τρίτους περισσότερα στοιχεία που να τον θίγουν.

Ο Ν. 3758/2009, όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4038/2012, ρητώς επιβάλλει την πλήρη και σαφή ενημέρωση του οφειλέτη (και όχι τρίτου) για τα στοιχεία του καλούντος, την καταγραφή των στοιχείων και του περιεχομένου της συνομιλίας, το σκοπό της καταγραφής, το χρόνο τήρησης των ανωτέρω, καθώς και το σκοπό της επικοινωνίας (την αναλυτική ενημέρωση του οφειλέτη για ληξιπρόθεσμη οφειλή του).

Ο ίδιος νόμος, προβλέπει την απαγόρευση όχλησης ή δυσφήμισης του οφειλέτη στους οικείους του (βλ. άρθρ. 5 περ. 4 και 9) και την προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων του οφειλέτη και τη μη αποκάλυψή τους (π.χ. της ύπαρξης ληξιπρόθεσμης οφειλής του) σε τρίτους (βλ. άρθρ. 8 παρ. 1).

Είναι σαφές πως η αποκάλυψη σε συγγενικό πρόσωπο του ουσιώδους γεγονότος ότι μία εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών τον αναζητά, προφανώς για ληξιπρόθεσμη οφειλή, είναι προδήλως ασυνεπής και προς την ερμηνεία που έχει δοθεί στον ειδικότερο Ν. 3758/2009.  Ταυτόχρονα, είναι αντίθετη και προς την ίδια τη συνταγματική θεώρηση του Νόμου υπό το πρίσμα του ατομικού δικαιώματος της προστασίας των προσωπικών δεδομένων (Άρθρο 9Ατου Συντάγματος) και της ομοίως συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της αναλογικότητας (Άρθρο 25 Συντάγματος), υπό την ειδικότερη έκφανση της αναγκαιότητας, που αποτελεί βασική αρχή του δικαίου της προστασίας των προσωπικών δεδομένων αλλά και υπό το πρίσμα της αρχής του σκοπού (άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β΄ του Ν. 2472/1997), όπως ορθά επισημαίνει και η απόφαση.

Τέλος, δεδομένου ότι ο σκοπός στην επικοινωνία με τον τρίτο δεν είναι η ενημέρωση του οφειλέτη για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, αλλά απλώς η τηλεφωνική ανεύρεσή του, η ενημέρωση των μη οφειλετών για την καταγραφή των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων της εταιρείας με αυτούς κατά την αναζήτηση των οφειλετών να γίνεται, όχι κατά την έναρξη της τηλεφωνικής επικοινωνίας, αλλά δια του τύπου.

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα αντιμετωπίζετε σε σχέση με τα ανωτέρω ζητήματα επικοινωνήστε τώρα με τη NEWLAW προκειμένου να σας παρέχουμε άμεσα σύγχρονες συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες μέσω των έμπειρων και ειδικά καταρτισμένων συνεργατών μας. Τηλ. επικοινωνίας: 2310 551 501, 2310 261 501, 2310 261 502.

 

Για το πλήρες κείμενο της Ολομέλειας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, πατήστε Εδώ:

 

Τα πιο διαβασμενα