15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
Οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία Εταιριών Διαχείρισης και Απόκτησης «κόκκινων δανείων»


Ο νόμος 4354/2015 έδωσε για πρώτη φορά τη δυνατότητα σε εταιρίες να διαχειρίζονται αλλά και να μεταβιβάζουν απαιτήσεις πιστωτικων ιδρυμάτων από δάνεια σε καθυστέρηση, που είναι γνωστά και ως «κόκκινα δάνεια». Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου, «Η διαχείριση των απαιτήσεων των άρθρων 2 και 3 και η μεταβίβαση απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια και πιστώσεις ανατίθεται αποκλειστικά: α) σε ανώνυμες εταιρείες που εδρεύουν στην Ελλάδα, στους σκοπούς των οποίων συμπεριλαμβάνεται η διαχείριση απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια και πιστώσεις, καθώς και (β) σε ανώνυμες εταιρείες που εδρεύουν σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και με την προϋπόθεση ότι έχουν εγκατασταθεί νόμιμα στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος για την, σύμφωνα με το σκοπό τους, διαχείριση απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια και πιστώσεις». Για να επιτελούν την προαναφερθείσα δραστηριότητα, οι εταιρείες , σύμφωνα με το νόμο, πρέπει να λάβουν άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

Με απόφαση της η ΤτΕ, που δημοσιεύτηκε στις 10/3/16 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (διαβάστε ολόκληρη την απόφαση εδώ) όρισε το πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία τέτοιων εταιριών, εξειδικεύοντας την διαδικασία που πρέπει να τηρήσει κάποια εταιρεία που επιθυμεί να λάβει άδεια για την απαιτούμενη άδεια.

Σύμφωνα με την απόφαση, προβλέπονται διαφορετικές διαδικασίες για εταιρίες που ζητούν άδεια για άσκηση δραστηριότητας μόνο διαχείρισης απαιτήσεων (άρθρο 1) και διαφορετική για άσκηση δραστηριότητας διαχείρισης σε συνδυασμό με απόκτηση των απαιτήσεων από τα «κόκκινα δάνεια» (άρθρο 2).

Στην περίπτωση που η εταιρεία θέλει να δραστηριοποιηθεί και στην αγορά –απόκτηση δηλαδή κατά κυριότητα- τέτοιου είδους απαιτήσεων, το άρθρο 2 ορίζει, πως εκτός από τα υπόλοιπα στοιχεία που απαιτείται να υποβληθούν, πρέπει να αποδεικνύεται η ολοσχερής καταβολή μετοχικού κεφαλαίου ίσου προς 100.000 ευρώ.

Επιπλέον, ορίζονται στην απόφαση τα επιπλέον στοιχεία που απαιτείται να υποβάλλουν οι εταιρίες που εκτός από τη διαχείριση, προτίθενται να δραστηριοποιηθούν και με την αναχρηματοδότηση των απαιτήσεων, δυνατότητα που δίνει ο νόμος 4354/2015 (άρθρο 20 παρ. 1).

Άξιο αναφοράς είναι και το ότι σύμφωνα με την απόφαση, άδεια μπορεί να δοθεί και σε ήδη λειτουργούντα και εποπτευόμενα ιδρύματα, τα οποία θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση επέκτασης δραστηριότητας.  

Η ΤτΕ θα εποπτεύει τις εν λόγω εταιρίες καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που ορίζονται στο νόμο και επιπρόσθετα δύναται να αξιολογεί τους παραπάνω  -για παράδειγμα τις δεξιότητές τους- τόσο κατά την υποβολή της αίτησης για άδεια λειτουργίας αλλά και οποτεδήποτε, με δικής της πρωτοβουλία.

Οι ετήσιες δαπάνες εποπτείας των εταιρειών ορίζονται στα 3.000 ευρώ για το πρώτο έτος, ενώ από το δεύτερο έτος θα βασίζεται σε παραμέτρους –που θα εξειδικεύσει η ΤτΕ με νεότερη απόφασή της- που επηρεάζουν το κόστος εποπτείας. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 2310 551 501.

Οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία Εταιριών Διαχείρισης και Απόκτησης «κόκκινων δανείων»


Ο νόμος 4354/2015 έδωσε για πρώτη φορά τη δυνατότητα σε εταιρίες να διαχειρίζονται αλλά και να μεταβιβάζουν απαιτήσεις πιστωτικων ιδρυμάτων από δάνεια σε καθυστέρηση, που είναι γνωστά και ως «κόκκινα δάνεια». Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου, «Η διαχείριση των απαιτήσεων των άρθρων 2 και 3 και η μεταβίβαση απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια και πιστώσεις ανατίθεται αποκλειστικά: α) σε ανώνυμες εταιρείες που εδρεύουν στην Ελλάδα, στους σκοπούς των οποίων συμπεριλαμβάνεται η διαχείριση απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια και πιστώσεις, καθώς και (β) σε ανώνυμες εταιρείες που εδρεύουν σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και με την προϋπόθεση ότι έχουν εγκατασταθεί νόμιμα στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος για την, σύμφωνα με το σκοπό τους, διαχείριση απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια και πιστώσεις». Για να επιτελούν την προαναφερθείσα δραστηριότητα, οι εταιρείες , σύμφωνα με το νόμο, πρέπει να λάβουν άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

Με απόφαση της η ΤτΕ, που δημοσιεύτηκε στις 10/3/16 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (διαβάστε ολόκληρη την απόφαση εδώ) όρισε το πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία τέτοιων εταιριών, εξειδικεύοντας την διαδικασία που πρέπει να τηρήσει κάποια εταιρεία που επιθυμεί να λάβει άδεια για την απαιτούμενη άδεια.

Σύμφωνα με την απόφαση, προβλέπονται διαφορετικές διαδικασίες για εταιρίες που ζητούν άδεια για άσκηση δραστηριότητας μόνο διαχείρισης απαιτήσεων (άρθρο 1) και διαφορετική για άσκηση δραστηριότητας διαχείρισης σε συνδυασμό με απόκτηση των απαιτήσεων από τα «κόκκινα δάνεια» (άρθρο 2).

Στην περίπτωση που η εταιρεία θέλει να δραστηριοποιηθεί και στην αγορά –απόκτηση δηλαδή κατά κυριότητα- τέτοιου είδους απαιτήσεων, το άρθρο 2 ορίζει, πως εκτός από τα υπόλοιπα στοιχεία που απαιτείται να υποβληθούν, πρέπει να αποδεικνύεται η ολοσχερής καταβολή μετοχικού κεφαλαίου ίσου προς 100.000 ευρώ.

Επιπλέον, ορίζονται στην απόφαση τα επιπλέον στοιχεία που απαιτείται να υποβάλλουν οι εταιρίες που εκτός από τη διαχείριση, προτίθενται να δραστηριοποιηθούν και με την αναχρηματοδότηση των απαιτήσεων, δυνατότητα που δίνει ο νόμος 4354/2015 (άρθρο 20 παρ. 1).

Άξιο αναφοράς είναι και το ότι σύμφωνα με την απόφαση, άδεια μπορεί να δοθεί και σε ήδη λειτουργούντα και εποπτευόμενα ιδρύματα, τα οποία θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση επέκτασης δραστηριότητας.  

Η ΤτΕ θα εποπτεύει τις εν λόγω εταιρίες καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που ορίζονται στο νόμο και επιπρόσθετα δύναται να αξιολογεί τους παραπάνω  -για παράδειγμα τις δεξιότητές τους- τόσο κατά την υποβολή της αίτησης για άδεια λειτουργίας αλλά και οποτεδήποτε, με δικής της πρωτοβουλία.

Οι ετήσιες δαπάνες εποπτείας των εταιρειών ορίζονται στα 3.000 ευρώ για το πρώτο έτος, ενώ από το δεύτερο έτος θα βασίζεται σε παραμέτρους –που θα εξειδικεύσει η ΤτΕ με νεότερη απόφασή της- που επηρεάζουν το κόστος εποπτείας. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 2310 551 501.

Τα πιο διαβασμενα