24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Το ισχύον νομικό πλαίσιο για τα μηνύματα spam στην Ελλάδα

 

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε ενημερωτικό της έντυπο αναφορικά με την Αζήτητη Ηλεκτρονική Επικοινωνία, το γνωστό σε όλους spam, αναφέρεται στα προβλήματα που το spam δημιουργεί, στους κινδύνους που υποκρύπτει και στους τρόπους με τους οποίους μπορεί κάποιος να προστατευθεί από αυτό.

Το spam είναι ο καθιερωμένος διεθνώς όρος για την αζήτητη ηλεκτρονική επικοινωνία, δηλαδή τα ενοχλητικά μηνύματα που, χωρίς ποτέ να έχετε ζητήσει, κατακλύζουν το λογαριασμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το κινητό σας τηλέφωνο και διαφημίζουν διάφορα προϊόντα ή υπηρεσίες. Οι αποστολείς μηνυμάτων spam είναι γνωστοί και ως spammers.

Αναφορικά με το ισχύον νομικό πλαίσιο που αφορά στο spam στην Ελλάδα, η αζήτητη επικοινωνία ρυθμίζεται από το αρ. 11 του Νόμου 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αντίστοιχοι νόμοι υπάρχουν και στις λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ.

Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας επιτρέπεται μόνο αν ο παραλήπτης έχει συγκατατεθεί εκ των προτέρων ρητώς, ανεξάρτητα αν ο παραλήπτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Επομένως, κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα (π.χ. email. SMS, MMS, IM) που σας αποστέλλεται χωρίς να έχετε προηγουμένως δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας, δηλαδή κάθε μήνυμα spam, είναι παράνομο.

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία σας αποστέλλονται διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από κάποιον με τον οποίο είχατε ήδη προηγούμενη συναλλαγή και του είχατε δηλώσει τη διεύθυνση σας (π.χ. κατά την αφορά κάποιου προϊόντος ή υπηρεσίας σε ένα κατάστημα).Σε αυτήν την περίπτωση η αποστολή των μηνυμάτων μπορεί να γίνεται για παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες μέχρι να δηλώσετε την εναντίωσή σας προς τη λήψη των μηνυμάτων αυτών.

Όλα τα διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού που λαμβάνετε (και για τα οποία έχετε συγκατατεθεί) πρέπει να έχουν έγκυρη διεύθυνση αποστολέα και να αναφέρουν ευδιάκριτα και σαφώς την ταυτότητα του αποστολέα ή του προσώπου προς όφελος του οποίου γίνεται η αποστολή.

Ο αποστολέας των μηνυμάτων οφείλει να σας παρέχει τη δυνατότητα εναντίωσης στη λήψη των μηνυμάτων με απλό και εύκολο τρόπο, π.χ. μέσω του διαδικτυακού του τόπου ή μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Διαβάστε το ολόκληρο το ενημερωτικό έντυπο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εδώ.

Το ισχύον νομικό πλαίσιο για τα μηνύματα spam στην Ελλάδα

 

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε ενημερωτικό της έντυπο αναφορικά με την Αζήτητη Ηλεκτρονική Επικοινωνία, το γνωστό σε όλους spam, αναφέρεται στα προβλήματα που το spam δημιουργεί, στους κινδύνους που υποκρύπτει και στους τρόπους με τους οποίους μπορεί κάποιος να προστατευθεί από αυτό.

Το spam είναι ο καθιερωμένος διεθνώς όρος για την αζήτητη ηλεκτρονική επικοινωνία, δηλαδή τα ενοχλητικά μηνύματα που, χωρίς ποτέ να έχετε ζητήσει, κατακλύζουν το λογαριασμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το κινητό σας τηλέφωνο και διαφημίζουν διάφορα προϊόντα ή υπηρεσίες. Οι αποστολείς μηνυμάτων spam είναι γνωστοί και ως spammers.

Αναφορικά με το ισχύον νομικό πλαίσιο που αφορά στο spam στην Ελλάδα, η αζήτητη επικοινωνία ρυθμίζεται από το αρ. 11 του Νόμου 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αντίστοιχοι νόμοι υπάρχουν και στις λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ.

Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας επιτρέπεται μόνο αν ο παραλήπτης έχει συγκατατεθεί εκ των προτέρων ρητώς, ανεξάρτητα αν ο παραλήπτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Επομένως, κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα (π.χ. email. SMS, MMS, IM) που σας αποστέλλεται χωρίς να έχετε προηγουμένως δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας, δηλαδή κάθε μήνυμα spam, είναι παράνομο.

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία σας αποστέλλονται διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από κάποιον με τον οποίο είχατε ήδη προηγούμενη συναλλαγή και του είχατε δηλώσει τη διεύθυνση σας (π.χ. κατά την αφορά κάποιου προϊόντος ή υπηρεσίας σε ένα κατάστημα).Σε αυτήν την περίπτωση η αποστολή των μηνυμάτων μπορεί να γίνεται για παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες μέχρι να δηλώσετε την εναντίωσή σας προς τη λήψη των μηνυμάτων αυτών.

Όλα τα διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού που λαμβάνετε (και για τα οποία έχετε συγκατατεθεί) πρέπει να έχουν έγκυρη διεύθυνση αποστολέα και να αναφέρουν ευδιάκριτα και σαφώς την ταυτότητα του αποστολέα ή του προσώπου προς όφελος του οποίου γίνεται η αποστολή.

Ο αποστολέας των μηνυμάτων οφείλει να σας παρέχει τη δυνατότητα εναντίωσης στη λήψη των μηνυμάτων με απλό και εύκολο τρόπο, π.χ. μέσω του διαδικτυακού του τόπου ή μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Διαβάστε το ολόκληρο το ενημερωτικό έντυπο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εδώ.

Τα πιο διαβασμενα